Uchwała Nr I/1/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna 

Uchwała Nr I/2/06

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/3/06

w sprawie wyboru przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/4/06

w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Gminy

Uchwała Nr I/5/06

w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy

Uchwała Nr I/6/06

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości

Uchwała Nr II/7/06

w sprawie diet oraz kosztów służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/8/06

w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku

Uchwała Nr II/9/06

w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r., przyjętej za podstawę podatku rolnego na terenie GminyTurośń Kościelna w roku 2007

Uchwała Nr II/10/06

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r., przyjętej w Gminie Turośń Kościelna do wymiaru podatku leśnego na rok 2007

Uchwała Nr II/11/06

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2007 r.

Uchwała Nr II/12/06

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy TurośńKoscielna w 2007 r.

Uchwała Nr II/13/06

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/14/06

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Turośń Kościelna do składu Walnego Zgromadzenia Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

Uchwała Nr III/15/06

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr III/16/06

w sprawie przyjęcia "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Turośń Kościelna na lata 2006-2016"

Uchwała Nr III/17/06

w sprawie przyjęcia "Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Turośń Kościelna"

Uchwała Nr III/18/06

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, obowiązującego w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr III/19/06

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007”.

Uchwała Nr III/20/06

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr III/21/06

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na 2007 rok

Uchwała Nr IV/22/07

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/23/07

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu Radnej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/24/07

w sprawie skargi Państwa Heleny i Edwarda Jaworskich na działalność Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/25/07

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy

Uchwała Nr IV/26/07

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2007

Uchwała Nr IV/27/07

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/28/07

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna do wykonywania przez pracodawcę czynności z zakresu stosunku pracy Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/29/07

w sprawie odwołania ławnika sądowego

Uchwała Nr IV/30/07

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała Nr IV/31/07

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Turośń Kościelna"

Uchwała Nr IV/32/07

w sprawie aktualności studium i planów miejscowych

Uchwała Nr V/33/07

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych

Uchwała Nr V/34/07

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr V/35/07

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych

Uchwała Nr V/36/07

w sprawie wezwania Rady Gminy Turośń Koscielna przez Wojewodę Podlaskiego do podjęcia uchwały o utracie mandatu przez Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr V/37/07

w sprawie zmian w budżecie 2007 roku

Uchwała Nr V/38/07

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektowanej likwidacji przystanków kolejowych

Uchwała Nr V/39/07

w sprawie powiadomienia sekretarz gminy i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych

Uchwała Nr VI/40/07

w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Turośń Kościelna z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok

Uchwała Nr VI/41/07

w sprawie zmian w budżecie 2007 roku

Uchwała Nr VI/42/07

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr VII/43/07

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr VII/44/07

w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z gminnego programu gospodarki odpadami

Uchwała Nr VII/45/07

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich, obowiązującej na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VII/46/07

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności, a także wprowadzenia jej poboruw drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za imkaso

Uchwała Nr VII/47/07

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

Uchwała Nr VII/48/07

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VII/49/07

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy 2007 r. 

Uchwała Nr VII/50/07

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VII/51/07

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VIII/52/07

o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr VIII/53/07

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr VIII/54/07

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Niewodnica Korycka

Uchwała Nr VIII/55/07

w sprawie zmian w budżecie 2007 roku

Uchwała Nr VIII/56/07

w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych

Uchwała Nr VIII/57/07

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia ogólnonarodowego (państwowego) podlegającego komunalizacji

Uchwała Nr IX/58/07

w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/59/07

w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/60/07

w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/61/07

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadnicaego oraz wartości jednego punktu w złotych do opracowania tabeli wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych

Uchwała Nr IX/62/07

w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2007 r.

Uchwała Nr IX/63/07

w sprawie ustalenia przez Gminę Turośń Kościelna pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania polegającego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej Trypucie - Mińce

Uchwała Nr IX/64/07

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach rodzinnych 

Uchwała Nr X/67/07

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego 

Uchwała Nr X/68/07

w sprawie powiadomienia sekretarz gminy i skarbnik gminy o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych

Uchwała Nr X/69/07

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna  

Uchwała Nr X/70/07

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Korycka 

Uchwała Nr X/71/07

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Kościelna 

Uchwała Nr X/72/07

w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/73/07

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Markowszczyzna 

Uchwała Nr X/74/07

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baciuty  

Uchwała Nr X/75/07

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baciuty 

Uchwała Nr X/76/07

o przystąpieniu do sporządzenia zmian studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/77/07

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/78/07

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Turośń Kościelna w roku 2008

Uchwała Nr X/79/07

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, przyjętej w gminie Turośń Kościelnado wymiaru podatku leśnego na rok 2008

Uchwała Nr X/80/07

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Koscielnana 2008 rok

Uchwała Nr X/81/07

w sprawie określenia stawek  podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2008 rok

Uchwała Nr X/82/07

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacjidla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/83/07

w sprawie ustalenia diet sołtysom wsi i kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr X/84/07

w sprawie zmian w budżecie 2007 r.

Uchwała Nr XI/85/07

w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych

Uchwała Nr XI/86/07

w sprawie "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2008 r."

Uchwała Nr XI/87/07

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, obowiązującego w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Uchwała Nr XI/88/07

w sprawie zmian w budżecie 2007 roku

Uchwała Nr XI/89/07

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

Uchwała Nr XII/90/08

w sprawie zmian w budżecie 2008 r.

Uchwała Nr XII/91/08

w sprawie udzielenia przez Gminę Turośń Kościelna pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 1540 B Topilec - Kolonia Topilec

Uchwała Nr XII/92/08

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2008

Uchwała Nr XII/93/08

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Trypucie

Uchwała Nr XII/94/08

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr XII/95/08

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr XII/96/07

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XII/97/08

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XII/98/08

w sprawie diet oraz kosztów podróży słuzbowych przysługujących radnym Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XII/99/08

w sprawie przystąpienia Gminy Turośń Kościelna do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Uchwała Nr XIII/100/08

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turośń Kościelna z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok

Uchwała Nr XIII/101/08

w sprawie zmian w budżecie 2008 roku.

Uchwała Nr XIII/102/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIII/103/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Turośń Kościelna we współwłasności nieruchomości

Uchwała Nr XIII/104/08

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Turośn Kościelna nieruchomości nie zabudowanych

Uchwała Nr XIII/105/08

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Turośń Kościelna nieruchomości nie zabudowanej

Uchwała Nr XIII/106/08

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały 

Uchwała Nr XIV/107/08

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XIV/108/08

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIV/109/08

w sprawie zgody na porozumienie o przekazaniu Miastu Białystok niektórych zadań oświatowych Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIV/110/08

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr XIV/111/08

w sprawie zmian w budżecie 2008 roku.

Uchwała Nr XIV/112/08

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Turośń Kościelna pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu  na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1540 B Topilec-Kolonia Topilec

Uchwała Nr XIV/113/08

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości nie zabudowanych na własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIV/114/08

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości zabudowanej i nieruchomości nie zabudowanej na własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIV/115/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XIV/116/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XIV/117/08

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Tołcze

 

Uchwała Nr XIV/118/08

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XV/119/08

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XV/120/08

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XV/121/08

w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/07 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopada 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna 

 

Uchwała Nr XV/122/08

w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Turośń Kościelnaz dnia 29 listopada 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna 

 

Uchwała Nr XV/123/08

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna 

 

Uchwała Nr XV/124/08

w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Niewodnica Korycka 

 

Uchwała Nr XV/125/08

w sprawie przyjęcia projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 3 "Jakość życia w obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działania 3.3 "Odnowa i rozwój wsi" 

 

Uchwała Nr XV/126/08

w sprawie przyjęcia projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 3 " Jakość życia w obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 3.3 "Odnowa i rozwój wsi"

 

Uchwała Nr XVI/127/08

w sprawie zmian w budżecie 2008 roku

 

Uchwała Nr XVI/128/08

w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych

 

Uchwała Nr XVI/129/08

w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/07 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopada 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Kościelna

 

Uchwała Nr XVI/130/08

w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/07 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopada 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XVI/131/08

w sprawie przyjęcia projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 3.3. " Odnowa i rozwój wsi" 

 

Uchwała Nr XVI/132/08

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Uchwała Nr XVI/133/08

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XVII/134/08

w sprawie zmian w budżecie 2008 roku 

 

Uchwała Nr XVII/135/08

w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych 

 

Uchwała Nr XVII/136/08

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres sześciu lat części nieruchomości gminnej 

 

Uchwała Nr XVII/137/08

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości niezabudowanych na własność Gminy Turośń Kościelna 

 

Uchwała Nr XVII/138/08

w sprawie odmowy uchylenia wcześniejszej uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna 

 

Uchwała Nr XVII/139/08

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizację wspólnego przedsięwzięcia dotyczącegouzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1 

 

Uchwała Nr XVII/140/08

w sprawie upoważnienia udzielonego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośńi Kościelnej oraz zmiany Statutu tegoż Ośrodka 

 

Uchwała Nr XVII/141/08

w sprawie konsultacji z mieszkańcami, dotyczących zmiany granic Gminy Turośń Kościelna, polegającej na wyłączeniu z niej sołectwa Niewodnica Kościelna, celem włączenia go do Gminy Juchnowiec Kościelny 

 

Uchwała Nr XVII/142/08

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gminy Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Odkryj Region Podlaski"

 

Uchwała Nr XVIII/143/08

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XVIII/144/08

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych

 

Uchwała Nr XVIII/145/08

w sprawie zmian w budżecie 2008 roku

 

Uchwała Nr XVIII/146/08

w sprawie zezwolenia na wynajęcie gminnego lokalu użytkowego

 

Uchwała Nr XIX/147/08

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2009 r.

 

Uchwała Nr XIX/148/08

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r., przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna w roku 2009.

 

Uchwała Nr XIX/149/08

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za puerwsze trzy kwartały 2008 roku, przyjętrej w gminie Turośń Kościelna do wymiaru podatku leśnegona rok 2009

 

Uchwała Nr XIX/150/08

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Turośn Kościelna

 

Uchwała Nr XIX/151/08

w sprawie zmian w budzecie 2008 roku

 

Uchwała Nr XIX/152/08

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń KOścielna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009

 

Uchwała Nr XIX/153/08

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Antoniego Chodorowskiego w Czaczkach Małych

 

Uchwała Nr XIX/154/08

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej

 

Uchwała Nr XX/155/08

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości zabudowanej na własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XX/156/08

zmieniająca uchwałę Nr X/82/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XX/157/08

w sprawie zmian w budżecie 2008 roku

 

Uchwała Nr XX/158/08

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

 

Uchwała Nr XXI/159/09

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Turośń Dolna"

 

Uchwała Nr XXI/160/09

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Niewodnica Korycka"

 

Uchwała Nr XXI/161/09

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Niewodnica Kościelna"

 

Uchwała Nr XXI/162/09

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Uchwała Nr XXI/163/09

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi w celu realizacji przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi"  zgłoszonego do dofinansowania w ramach ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 

Uchwała Nr XXI/164/09

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009 rok

 

Uchwała Nr XXI/165/09

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok

 

Uchwała Nr XXI/166/09

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2009 

 

Uchwała Nr XXI/167/09

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikłego z jej podziału

 

Uchwała Nr XXI/168/09

w sprawie udzielenia przez Gminę Turośń Kościelna pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1499B Juraszki - Lubejki

 

Uchwała Nr XXI/169/09

w sprawie zmian w budżecie 2009 roku

 

Uchwała Nr XXI/170/09

w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych

 

Uchwała Nr XXI/171/09

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Niewodnica Kościelna

 

Uchwała Nr XXI/172/09

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXII/173/09

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 

Uchwała Nr XXII/174/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gminnej nieruchomości gruntowej

 

Uchwała Nr XXII/175/09

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turośń Kościelna z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok

 

Uchwała Nr XXIII/176/09

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości zabudowanej na własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXIII/177/09

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Turośń Kościelna we współwłasności nieruchomości nie zabudowanej 

 

Uchwała Nr XXIII/178/09

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXIII/179/09

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXIII/180/09

w sprawie wyrażaenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własnośc Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXIII/181/09

w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych 

 

Uchwała Nr XXIII/182/09

w sprawie zmian w budżecie 2009 roku

 

Uchwała Nr XXIII/183/09

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Antoniego Chodorowskiego w Czaczkach Małych

 

Uchwała Nr XXIV/184/09

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzyGminą Turośń Kościelna, a Gminą Miasto Białystok w sprawie realizacji przez Gminę Miasto Białystok zadania pod nazwą: "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej"

 

Uchwała Nr XXIV/185/09

w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.

 

Uchwała Nr XXIV/186/09

w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych

 

Uchwała Nr XXIV/187/09

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej

 

Uchwała Nr XXV/188/09

w sprawie wyrażenia opinii o proponowanej zmianie nazwy wsi Pomigacze

 

Uchwała Nr XXV/189/09

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXV/190/09

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Markowszczyzna, gmina Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXV/191/09

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Korycka, gmina Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXV/192/09

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Kościelna, gmina Turośń Kościelna  

 

Uchwała Nr XXV/193/09

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXVI/194/09

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXVI/195/09

w sprawie zmian w budżecie 2009 roku

 

Uchwała Nr XXVI/196/09

w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna oraz określenia granic obwodów tych szkół

 

Uchwała Nr XXVI/197/09

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXVI/198/09

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanej uczniom zamieszkałym na terenie gminy. 

 

Uchwała Nr XXVI/199/09

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości nie zabudowanej na własność Gminy Turośń Kościelna 

 

Uchwała Nr XXVI/200/09

w sprawie wprowadznia regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie prac z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXVII/201/09

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie prac z zakresu utrzymania porządku i czystościna terenie Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXVII/202/09

w sprawie wyrażenia zgody na wynajemna okres dziesięciu lat części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna 

 

Uchwała Nr XXVII/203/09

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Kościelna, gmina Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXVII/204/09

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Kościelna, gmina Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXVII/205/09

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXVII/206/09

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna 

 

Uchwała Nr XXVII/207/09

w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Turośń Kościelna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

 

Uchwała Nr XXVII/208/09

w sprawie zasad dofinansowania, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Turośń Kościelna, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Uchwała Nr XXVII/209/09

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 

Uchwała Nr XXVII/210/09

w sprawie zmian w budżecie 2009 roku 

 

Uchwała Nr XXVII/211/09

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami w latach 2007 - 2008.

 

Uchwała Nr XXVIII/212/09

w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych

 

Uchwała Nr XXVIII/213/09

w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.

 

Uchwała Nr XXIX/214/09

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2010 r.

 

Uchwała Nr XXIX/215/09

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXIX/216/09

w sprawie wyrażenia zgody na kolejne wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości w postaci budynku oraz części działki stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXIX/217/09

w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych.

 

Uchwała Nr XXIX/218/09

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Trypucie, gmina Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXIX/219/09

w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Powiatu Białostockiego

 

Uchwała Nr XXIX/220/09

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości zabudowanej na własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXIX/221/09

w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.

 

Uchwała Nr XXX/222/09

w sprawie zmian w budżecie 2009 roku. 

 

Uchwała Nr XXX/223/09

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXX/224/09

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2010.

 

Uchwała Nr XXX/225/09

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXX/226/09

w sprawie przyjęcia na 2010 rok "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

 

Uchwała Nr XXXI/227/10

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2010 r.

 

Uchwała Nr XXXI/228/10

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2010 r.

 

Uchwała Nr XXXI/229/10

w sprawie uchwalenia programu gospodarczego

 

Uchwała Nr XXXI/230/10

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Turośń Kościelna"

 

Uchwała Nr XXXI/231/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie dotychczasowemu najemcy - na okres siedmiu lat i w trybie bezprzetargowym - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXI/232/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem - w drodze bezprzetargowej i na czas nioznaczony - lokalu użytkowego, stanowiącego części nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXI/233/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowych: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1506B Czaczki Małe - Chodory; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Chodory-Dołk; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555B: droga Nr 1488 - Dołki"

 

Uchwała Nr XXXII/234/10

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010

 

Uchwała Nr XXXII/235/10

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Gminy Turośń Kościelna, Pani Beaty Bartnickiej

 

Uchwała Nr XXXII/236/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem - w drodze bezprzetargowej i na czas nieoznaczony - lokalu użytkowego, stanowiącego części nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXII/237/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem - w drodze bezprzetargowej i na czas nieoznaczony - lokalu użytkowego, stanowiącego części nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXII/238/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem - w drodze bezprzetargowej i na czas nieoznaczony - lokalu użytkowego, stanowiącego części nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXII/239/10

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

 

Uchwała Nr XXXII/240/10

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

 

Uchwała Nr XXXII/241/10

w sprawie udzielenia przez Gminę Turośń Kościelna pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Trypucie i Tołcze gmina Turośn Kościelna

 

Uchwała Nr XXXII/242/10

w sprawie udzielenia prze Gminę Turośń Kościelna pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowych: Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku  od cmentarza do przejazdu kolejowego w Niewodnicy Kościelnej

 

Uchwała Nr XXXII/243/10

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki 

 

Uchwała Nr XXXII/244/10

w sprawie zmian w budżecie 2010 r.

 

Uchwała Nr XXXII/245/10

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Iwanówka"

 

Uchwała Nr XXXII/246/10

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Pomigacze"

 

Uchwała Nr XXXII/247/10

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Barszczówka"

 

Uchwała Nr XXXIII/248/10

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę o zbiorowe odprowadzenie ścieków

 

Uchwała Nr XXXIII/249/10

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turośń Kościelna z tytułu wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za 2009 rok

 

Uchwała Nr XXXIII/250/10

w sprawie zmian w budżecie 2010 r.

 

Uchwała Nr XXXIII/251/10

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w drodze przetargu - nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXIII/252/10

w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna,złożonej przez Pana Stanisława Jakucia

 

Uchwała Nr XXXIV/253/10

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turośń Kościelna na lata 2006 - 2016 

 

Uchwała Nr XXXIV/254/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie dotychczasowemu najemcy - na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXIV/255/10

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie dotychczasowemu najemcy - na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXIV/256/10

w sprawie szczegółowych zasa udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

 

Uchwała Nr XXXIV/257/10

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o wykonaniu budżetu

 

Uchwała Nr XXXIV/258/10

w sprawie zmian w budżecie 2010 r.

 

Uchwała Nr XXXIV/259/10

w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXV/260/10

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Turośń Kościelna oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach  na terenie Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXV/261/10

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez gminę

 

Uchwała Nr XXXV/262/10

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Uchwała Nr XXXV/263/10

w sprawie ymian w budecie 2010 r.

 

Uchwała Nr XXXIV/264/10

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXVI/265/10

w sprawie utworzenia wraz z Samorządem Województwa Podlaskiego i z innymi gminami spółki prawa handlowego pod firmą: "Wodociągi Podlaskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach

 

Uchwała Nr XXXVI/266/10

w sprawie zmian w budżecie 2010 r.

 

Uchwała Nr XXXVII/267/10

w sprawie określenmia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania mspłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Turośń Kościelna oraz jej jednostkom organizacyjnym

 

Uchwała Nr XXXVII/268/10

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Turośń Kościelna" 

 

Uchwała Nr XXXVII/269/10

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Pomigacze"

 

Uchwała Nr XXXVII/270/10

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji transformatorowo - rozdzielczej GPZ "Narew" 400/110 kV w obrębie gminy Turośń Kościelna 

 

Uchwała Nr XXXVII/271/10

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - "Narew" na terenie gminy Turośń Kościelna

 

 

Uchwała Nr XXXVII/272/10

w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXVII/273/10

w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXVII/274/10

w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXVIII/275/10

w sprawie aktualizacji "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turośń Kościelna"

 

Uchwała Nr XXXVIII/276/10

w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turośń Kościelna"

 

Uchwała Nr XXXVIII/277/10

w sprawie określenia szczgółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Uchwała Nr XXXVIII/278/10

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości, obowiązujacych na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2011 r.

 

Uchwała Nr XXXVIII/279/10

w sprawie zmian w budżecie 2010 r.

 

Uchwała Nr XXXVIII/280/10

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości niezabudowanej na własność Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XXXVIII/281/10

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości niezabudowanej na własność Gminy Turośń Kościelna

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2006-12-11

Modyfikujący: Paweł Kondracki

Data modyfikacji: 2011-09-14

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2006-12-11