Zarządzenia 2018

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
VII kadencji samorządu

80/2018 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
79/2018 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
78/2018 26 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych jednostek organizacyjnych
77/2018 26 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy
76/2018 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
75/2018 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna
74/2018 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
73/2018 15 listopada 2018 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2019 rok
72/2018 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029.
71/2018 23 października 2018 r. w sprawie zmina w budżecie gminy na 2018 r.
70/2018 15 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wybroczych.
69/2018 9 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznej na 2019 rok"
68/2018 1 października 2018 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnonocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
67/2018 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
66/2018 18 września 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
65/2018 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do wynajęcia
64/2018 3 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów 32 sołectw Gminy Turośń Kościelna
63/2018 3 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
62/2018 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna
61/2018 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za pierwsze półrocze 2018 roku.
60/2018 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
59/2018 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Turośń Kościelna przeznaczonych do sprzedaży.
58/2018 12 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie
57/2018 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
56/2018 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu ddo szacowania szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych
55/2018 11.07.2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych
54/2018 11.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
53/2018 10.07.2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna
52/2018
51/2018 04.07.2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomościl
50/2018 29.06.2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
49/2018 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
48/2018 28.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
47/2018 28.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry Start"
46/2018 22.06.2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
45/2018 21.06.2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" realizowaniej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
44/2018 11.06.2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na pokrycie planowego deficytu Gminy Turośń Kościelna oraz krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
43/2018 11.06.2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetrgowej i nadania regulaminu jej pracy
42/2018 28.05.2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na pokrycie planowego deficytu Gminy Turośń Kościelna.
41/2018 28.05.2018 r. w sprawie upoważnienia Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
40/2018 28.05.2018 r. w sprawie upoważnienia Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
39/2018 25.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Turośni Kośćielnej.
38/2018 25.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna
37/2018 25.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna
36/2018 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
35/2018 21.05.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Turośń Kościelna za IV kwartał 2017 r.
34/2018 2 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Regulaminu Organizacyjnego audytu wewnętrznego oraz Księgi procedur i technik audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna
33/2018 2.05.2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
32/2018 30.04.2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej" w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi Prioretytowej V: Gospodarka niskoemisyjna Działania/Poddziałania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej w tym budownictwo komunalne.
31/2018 26.04.2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych
30/2018 26.04.2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych
29/2018 26.04.2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" realizowanej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010
28/2018 25.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
27/2018 23.04.2018 r. zmieniające zarządzenie NR 24/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna"
26/2018 13.04.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty,turystyki i krajoznastwa, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.
25/2018 13.04.2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych
24/2018 11.04.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna"
23/2018 10.04.2018 r. w sprawie powołania  członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
22/2018 10.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publiczengo w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 ruku.
21/2018 30.03.2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
20/2018 30.03.2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
19/2018 26.03.2018 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Turośń Kościelna sprawozdania finansowego za 2017 r.
18/2018 22.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej za rok 2017
17/2018 22.03.2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
16/2018 19.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 7/09 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy
15/2018 15.03.2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Turośń Kościelna informacji o stanie mienia za 2017 r.
14/2018 13.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.
13/2018 20.02.2018 r. w sprawie określenia sposobu wyknania uchwał Rady Gminy
12/2018 30.01.2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
11/2018 25.01.2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna
10/2018 23.01.2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
9/2018 23.01.2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
8/2018 16.01.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r
7/2018 16.01.2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
6/2018 9.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.
5/2018 9.01.2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
4/2018 8.01.2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
3/2018 5.01.2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
2/2018 4.01.2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
1/2018 3.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data modyfikacji: 2019-01-07

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2018-01-10