Zarządzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna 2014 r.

 

Zarządzenie Nr 266/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy.

Zarządzenie Nr 267/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 268/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Zarządzenie Nr 269/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

Zarządzenie Nr 270/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 271/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 272/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

Zarządzenie Nr 273/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 275/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 276/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Zarządzenie Nr 277/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

Zarządzenie Nr 278/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

Zarządzenie Nr 279/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 280/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 281/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 282/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej

Zarządzenie Nr 283/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 284/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.

Zarządzenie Nr 285/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Turośń Kościelna informacji o stanie mienia za 2013 r.

Zarządzenie Nr 286/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 287/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 288/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

Zarządzenie Nr 289/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z Samorządowego Programu Pożyczkowego.

Zarządzenie Nr 290/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Turośń Kościelna sprawozdania finansowego za 2013 r.

Zarządzenie Nr 291/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej

Zarządzenie Nr 292/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 293/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Turośń Kościelna obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 294/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 295/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Turośń Kościelna za IV kwartał 2013 r.

Zarządzenie Nr 296/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Turośń Kościelna dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 297/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 298/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z Samorządowego Programu Pożyczkowego.

Zarządzenie Nr 299/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej".

Zarządzenie Nr 300/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 301/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania na okres wyjazdu służbowego Pani Ewy Małgorzaty Chrabołowskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej.

Zarządzenie Nr 302/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania na okres wyjazdu służbowego Pani Anny Łupińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach

Zarządzenie Nr 303/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Zarządzenie Nr 304/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 305/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, budynków gospodarczych, garaży oraz innych pomieszczeń nie stanowiących własności Gminy Turośń Kościelna.

Zarządzenie Nr 306/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 307/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej do przyznawania Kart Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 308/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 309/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 310/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 311/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 312/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 7/09 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 313/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu "Internet w Twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim"

Zarządzenie Nr 314/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. "Internet w Twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim"

Zarządzenie Nr 315/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników

Zarządzenie Nr 316/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za pierwsze półrocze 2014 roku.

Zarządzenie Nr 317/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 318/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej.

Zarządzenie Nr 319/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie Nr 320/2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej".

Zarządzenie Nr 321/2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 12 sierpnia 2014r. Nr 213/2014 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. "Internet w Twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim"

Zarządzenie Nr 322/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2018"

Zarządzenie Nr 323/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 324/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „Internet w Twoim zasięgu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim”

Zarządzenie Nr 325/2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turośń Kościelna.

Zarządzenie Nr 326/2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 327/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 328/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 329/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 330/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 331/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 332/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 333/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 12 sierpnia 2014r. Nr 314/2014 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. "Internet w Twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim"

Zarządzenie Nr 334/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 335/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 336/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 337/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2029.

Zarządzenie Nr 338/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 339/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 340/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2014-01-08

Data modyfikacji: 2015-01-22

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2014-01-08