ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
VII kadencji samorządu

numer : z dnia : dotyczy : uwagi :
87/2015 31.12.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy  
86/2015 31.12.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna  
85/2015 29.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy.  
84/2015 21.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  
83/2015 21.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), jako oprogramowania wspomagającego wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym.  
82/2015 1.12.2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę  
81/2015 1.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku.  
80/2015 1.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.  
79/2015 30.11.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy  
78/2015 12.11.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
77/2015 12.11.2015 r. w sprawie : projektu budżetu gminy na 2016 rok  
76/2015 12.11.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2030.  
75/2015 3.11.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy  
74/2015 23.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  
73/2015 20.10.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej.  
72/2015 15.10.2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 październik 2015 r.  
71/2015 5.10.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy  
70/2015 5.10.2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Turośń Kościelna dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  
69/2015 30.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminiy na 2015 r.  
68/2015 24.09.2015 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego  
67/2015 24.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"  
66/2015 24.09.2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach w przypadku jego nieobecności  
65/2015 21.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej.  
64/2015 4.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  
63/2015 4.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  
62/2015 27.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  
61/2015 24.08.2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy  
60/2015 21.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej  
59/2015 21.08.2015 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za pierwsze półrocze 2015 roku.  
58/2015 18.08.2015 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników  
57/2015 14.08.2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy Turośń Kościelna dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.  
56/2015 13.08.2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej  
55/2015 13.08.2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę  
54/2015 12.08.2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej z zajmowanego stanowiska  
53/2015 12.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 9/2010 r. z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej  
52/2015 28.07.2015 r. w sprawie ustalenia częstotliwości i czasu trwania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
51/2015 28.07.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy  
50/2015 28.07.2015 r. w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  
49/2015 28.07.2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej  
48/2015 22.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej  
47/2015 20.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  
46/2015 20.07.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy  
45/2015 14.07.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej  
44/2015 10.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
43/2015 30.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2015 - 2029.  
42/2015 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  
41/2015 26.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej  
40/2015 17.06.2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach  
39/2015 12.06.2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy  
38/2015 12.06.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;  
37/2015 29.05.2015 r. w sprawie odwołania Pani Bożeny Nienałtowskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej  
36/2015 28.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania na okres wyjazdu służbowego Pani Anny Łupińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach  
35/2015 28.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania na okres wyjazdu służbowego Pani Ewy Małgorzaty Chrabołowskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej  
34/2015 21.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  
33/2015 19.05.2015 r. w sprawie wydania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej  
32/2015 13.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania na okres przebywania na zwolnieniu lekarskim Pani Ewy Małgorzaty Chrabołowskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej  
31/2015 8.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  
30/2015 6.05.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.  
29/2015 30.04.2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  
28/2015 28.04.2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Turośń Kościelna za IV kwartał 2014 r.  
27/2015 23.04.2015 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Turośń Kościelna sprawozdania finansowego za 2014 r.  
26/2015 21.04.2015 r. w sprawie upoważnienia niektórych pracowników Urzędu Gminy Turośń Kościelna do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń  
25/2015 20.04.2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Turośń Kościelna dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  
24/2015 10.04.2015 r. w sprawie aneksu do zarządzenia Nr 52/2011 z dnia 17.06.2011. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.  
23/2015 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  
22/2015 31.03.2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Turośń Kościelna informacji o stanie mienia za 2014 r.  
21/2015 30.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  
20/2015 25.03.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy  
19/2015 19.03.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.  
18/2015 18.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.  
17/2015 13.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna  
16/2015 27.02.2015 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej  
15/2015 18.02.2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna  
14/2015 9.02.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy  
13/2015 30.01.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turośń Kościelna.  
12/2015 30.01.2015 r. zwołujące Zebrania Wiejskie w celu dokonania przez nie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję w latach: 2015 - 2018  
11/2015 21.01.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku  
10/2015 19.01.2015 r. w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy Komisji Konkursowej dziłającej w celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu sportu  
9/2015 15.01.2015 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy  
8/2015 13.01.2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowywydania Karty Dużej Rodziny, stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty Dużej Rodziny z naruszeniem przepisów ustawy  
7/2015 13.01.2015 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny  
6/2015 8.01.2015 r. w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Turośń Kościelna okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego  
5/2015 5.01.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy  
4/2014 30.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.  
3/2014 29.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku  
2/2014 29.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku  
1/2014 29.12.2014 r. w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych  

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Grądzki

Wprowadzający: Marek Grądzki

Data wprowadzenia: 2015-08-14

Data modyfikacji: 2016-01-08

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2015-08-14