ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
VII kadencji samorządu

numer : z dnia : dotyczy : uwagi :
66/2016 20.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
65/2016 19.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
63/2016 7.12.2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Turośń Kościelna i jej jednostkach organizacyjnych
62/2016 5.12.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
61/2016 1.12.2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
60/2016 21.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
59/2016 17.11.2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
58/2016 14.11.2016 r. w sprawie : projektu budżetu gminy na 2017 rok
57/2016 14.11.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029
56/2016 4.11.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej Pawłowi Kondrackiemu
55/2016 24.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
54/2016 24.10.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
53/2016 7.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 26/2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia niektórych pracowników Urzędu Gminy Turośń Kościelna do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń
52/2016 7.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 7/09 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna
51/2016 4.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turośń Kościelna
50/2016 30.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
49/2016 28.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do wynajęcia.
48/2016 28.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
47/2016 21.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
46/2016 20.09.2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
45/2016 16.09.2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
44/2016 5.09.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
43/2016 18.08.2016 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
42/2016 18.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
41/2016 18.08.2016 r. w sprawie: powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
40/2016 18.08.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za pierwsze półrocze 2016 roku.
39/2016 26.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
38/2016 5.07.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
37/2016 21.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwalifikowania Uczestników w projekcie pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej”
36/2016 20.06.2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
35/2016 20.06.2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
34/2016 15.06.2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
33/2016 15.06.2016 r. w sprawie powołania Kapituły ds. Nagrody Wójta Gminy dla uczniów promujących Gminę Turośń Kościelna
32/2016 3.06.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej
31/2016 31.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
30/2016 24.05.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Turośń Kościelna w 2016 roku.
29/2016 24.05.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku
28/2016 24.05.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Turośń Kościelna za IV kwartał 2015 r.
27/2016 18.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych Gminy Turośń Kościelna w 2016 r.
26/2016 18.05.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
25/2016 5.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej
24/2016 4.05.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 202/2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Turośń Kościelna
23/2016 2.05.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
22/2016 20.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku.  
21/2016 20.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.  
20/2016 20.04.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej  
19/2016 12.04.2016 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Turośń Kościelna sprawozdania finansowego za 2015 r.  
18/2016 4.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej  
17/2016 31.03.2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Turośń Kościelna informacji o stanie mienia za 2015 r.  
16/2016 31.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.  
15/2016 22.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej za rok 2015  
14/2016 10.03.2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej  
13/2016 10.03.2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej  
12/2016 10.03.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy  
11/2016 3.03.2016 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej.  
10/2016 3.03.2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego  
9/2016 3.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.  
8/2016 3.03.2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.  
7/2016 22.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna  
6/2016 15.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turośń Kościelna  
5/2016 29.01.2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.  
4/2016 29.01.2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.  
3/2016 8.01.2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy  
2/2016 7.01.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku  
1/2016 4.01.2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.  

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2016-05-25

Wprowadzający: Marek Grądzki

Data wprowadzenia: 2016-01-07

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Marek Grądzki

Data publikacji: 2016-01-07