Projektowanie aktów normatywnych - zarządzenia

 

Stosownie do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - wójt posiada obecnie znaczne kompetencje. Zaliczyć do nich można zwiększone możliwości wydawania zarządzeń, do których należą normy ze sfery przepisów wykonawczych, organizacyjno - ustrojowych i porządkowych. Ustawa o samorządzie gminnym upoważnia Wójta do:

- powołania i odwołania zastępcy lub zastępców (art. 26 a ust. 1ustawy);

- określenia liczby zastępców (art.26 a ustawy);

- ewakuacji obszarów bezpośrednio zagrożonych, w sytuacji gdy w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia (art. 31 b ust.1 ustawy);

- nadawanie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy (art. 33,ust. 2 ustawy);

- wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki (art. 41, ust. 2 ustawy);

- zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego do Sądu administracyjnego (art. 92 ust. 2 ustawy);

Należy jednak pamiętać , że przepisy niektórych innych ustaw wspominają o tej właśnie formie działania wójta.

Są to m.in.:

- art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej - forma wprowadzenia niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowiek i obywatela w czasie stanu klęski żywiołowej;

- art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - forma tworzenia formacji obrony cywilnej;

- art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - forma określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego o przyznanie nagrody rocznej dla kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w ustawie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2007-02-08

Data modyfikacji: 2011-06-12

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2007-02-08