Uchwały VI kadencji Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Gminy

Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy

Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2011

Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 r.

Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu gminy niepublicznym: przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom podstawowym, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok."

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia plamnów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011 rok

Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok

Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Turośń Kościelna do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr XXXVIII/278/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2011 r.

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem - w drodze bezprzetargowej i na okres jednego roku - lokalu użytkowego, stanowiącego części nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem - w drodze bezprzetargowej i na czas nieoznaczony - lokalu użytkowego, stanowiącego części nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na niodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie - w drodze kupna - nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2011.

Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielanychw ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonwania

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkim piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr IV/31/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2011 r. Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska w latach 2009-2010

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w latach 2009-2010

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2011

Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utworzenia nowego zołectwa Borowskie Skórki

Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utworzenia nowego sołectwa Piećki

Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie - w drodze darowizny - nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody na nabycie - w drodze darowizny - nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody na nabycie - w drodze darowizny - nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr V/43/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody na nabycie - w drodze darowizny - nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr V/44/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Orlik 2012" w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprzwie trybu i sposobu powoływania ni odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenie Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna

Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej na 2011 rok

Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.

Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 r.

Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2011

Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na porozumienie o przekazaniu Miastu Białystok niektórych zadań oświatowych Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2014

Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowskie Skórki

Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piećki

Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 08 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2011

Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 08 września 2011 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Turośń Kościelna pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie mapy zasadniczej obręb ewidencyjny Niewodnica Korycka i założenie ewidencji budynków obręb Niewodnica KOścielna gmina Turośń Kościelna

Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 08 września 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Olkach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 08 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 08 września 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania azbestu z terenu gminy Turośń Kościelna"

Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 08 września  2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 08 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piećki

Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 08 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowskie Skórki

Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 08 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/70/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2012 rok

Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2012 rok.

Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2011

Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2011 - 2025

Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację projektu w ramach RPO WP pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa"

Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok."

Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem - w drodze bezprzetargowej i na czas nieoznaczony - lokalu użytkowego, stanowiącego część nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w drodze przetargu - nieruchomości zabudowanej stanowiącej własnośc Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/81/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2012-2025

Uchwała Nr X/82/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2012

Uchwała Nr X/83/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2011

Uchwała Nr X/84/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2011-2025

Uchwała Nr X/85/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelnaoraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała Nr X/86/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna przeznaczonych pod budowę zbiornika małej retencji "Turośń" na rzece Turośniance

Uchwała Nr X/87/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części naterenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/88/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/89/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr X/90/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr X/91/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XI/92/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  stacji transformatorowo - rozdzielczej GPZ "NAREW" 400/110 kV na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XI/93/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo Narew - Łomża) na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XI/94/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych części ulicy Łąkowej w Niewodnicy  Kościelnej na odcinku do skrzyżowania z droga powiatową Nr 1543B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 106687B

Uchwała Nr XI/95/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012

Uchwała Nr XI/96/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zgody na porozumienie o przekazaniu miastu Suraż niektórych zadań oświatowych.

Uchwała Nr XI/97/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz sczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna

Uchwała Nr XI/98/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Turośń Kościelna dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum.

Uchwała Nr XI/99/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Uchwała Nr XI/100/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie okreslenia jednostek budżetowych Gminy Turośń Kościelna gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 

Uchwała Nr XI/101/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowane zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr XI/102/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Turośń Kościelna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas określony dłuzszy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 

Uchwała Nr XI/103/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażaenia zgody na wynajem - w drodze bezprzetargowej i na okres dwóch lat - lokalu użytkowego, stanowiącego część nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XI/104/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych .

Uchwała Nr XI/105/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

Uchwała Nr XI/106/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyTurośń Kościelnana lata 2012 - 2025

Uchwała Nr XI/107/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XI/108/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XI/109/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XII/110/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej za rok 2011.

Uchwała Nr XII/111/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XII/112/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2012 - 2025.

Uchwała Nr XII/113/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Turośń Dolna

Uchwała Nr XII/114/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego sie w budynku położonym na nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIII/115/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XIII/116/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2012 .

Uchwała Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr XIV/120/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

Uchwała Nr XIV/121/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Uchwała Nr XIV/122/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2012

Uchwała Nr XIV/123/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XIV/124/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XIV/125/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnetrznej we wsi Niewodnica Korycka

Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gmine Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XIV/128/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć logopedy

Uchwała Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawieudzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr XV/130/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2012

Uchwała Nr XVI/131/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji ochotniczym strażom pożarnym z Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVI/132/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2012 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2012.

Uchwała Nr XVI/133/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2012 - 2025  

Uchwała Nr XVI/134/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2012 r. w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia ogólnonarodowego (państwowego) podlegającego komunalizacji

Uchwała Nr XVI/135/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Turośń Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XVI/136/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych części ulicy Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1543B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 106687B 

Uchwała Nr XVI/137/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w drodze przetargu - nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie - w drodze bezprzetargowej - udziału w nieruchomosci zabudowanej stanowiącego własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVI/139/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2012

Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości, wraz z pomieszczeniem gospodarczym, należącej do Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVII/143/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IV/25/03 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVII/144/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2012

Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2013 rok

Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2013 rok

Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

 
 

Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona 2013 rok."

Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIX/153/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2012.

Uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2013 - 2028.

Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turośń Kościelna na rok 2013.

Uchwała Nr XIX/156/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częśtotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/161/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczone na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIX/163/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr XIX/164/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Uchwała Nr XIX/165/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Turośń Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XX/168/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2013

Uchwała Nr XX/169/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr XX/170/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 06 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XX/171/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XX/172/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich

Uchwała Nr XX/173/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia - na rok budżetowy 2013 - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Turośn Kościelna, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr XXI/174/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośn Kościelna na rok 2013

Uchwała Nr XXI/175/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelnana lata 2013 - 2028

Uchwała Nr XXI/176/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Juchnowiec Kościelny niektórych zadań oświatowych Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/177/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. zmianiająca uchwałę Rady Gminy Turośń Kościelna Nr XX/173/2013 w sprawie ustalenia - na rok budżetowy 2013 - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XXI/178/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w drodze przetargu - nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/180/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w drodze przetargu - nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność Gminy Turośn Kościelna

Uchwała Nr XXI/181/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w drodze przetargu - nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/182/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska w latach 2011-2012

Uchwała Nr XXI/183/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/184/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXI/185/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/186/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXI/187/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXI/188/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turośń Kościelna przeprowadzenia kontroli problemowej

Uchwała Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań w zakresie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych

Uchwała Nr XXII/190/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

Uchwała Nr XXII/191/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2013

Uchwała Nr XXIII/192/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 13 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/185/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Uchwała Nr XXIV/194/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

Uchwała Nr XXIV/195/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2013

Uchwała Nr XXIV/196/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt

Uchwała Nr XXIV/198/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej nr 106661B na odcinku części wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXIV/200/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Barszczówka na lata 2013-2020"

Uchwała Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Topilec na lata 2013-2020"

Uchwała Nr XXV/202/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2013

Uchwała Nr XXV/203/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2013-2028

Uchwała Nr XXV/204/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Turośń Kościelna od Powiatu Białostockiego zadania w zakresie zarządzania publiczną droga powiatową, woj. podlaskie

Uchwała Nr XXV/205/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Turośń Kościelna od Powiatu Białostockiego zadania w zakresie zarządzania publiczną droga powiatową, woj. podlaskie

Uchwała Nr XXV/206/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem - w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony -lokalu gospodarczego, położonego w budynku mieszczącym się na nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXV/207/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXV/208/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

Uchwała Nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji ochotniczym strażom pożarnym z Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXVI/210/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu

Uchwała Nr XXVI/211/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2013

Uchwała Nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2013 - 2025

Uchwała Nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Uchwała Nr XXVI/216/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 października 2013 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu gminy niepublicznym: przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom podstawowym, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 października 2013 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania realizowanego w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 2012 – 2015.

Uchwała Nr XXVII/223/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2013.

Uchwała Nr XXVII/224/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Uchwała Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2013.

Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok ”

Uchwała Nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego

Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2013

Uchwała Nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014 - 2029.

Uchwała Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2014.

Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Uchwała Nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014 - 2018

Uchwała Nr XXIX/237/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Uchwała Nr XXIX/238/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2014

Uchwała Nr XXIX/239/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2014

Uchwała Nr XXX/240/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXX/241/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr XXX/242/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2014.

Uchwała Nr XXX/243/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2013 - 2029.

Uchwała Nr XXX/244/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe i dożywiania ze środków pomocy społecznej

Uchwała Nr XXX/245/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

Uchwała Nr XXX/246/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku położonym na nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXX/247/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem - w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony - części nieruchomości o powierzchni 200m2, stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/172/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczególne zasdy przyznania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXXI/249/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia - na rok budżetowy 2014 - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr XXXI/250/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu "Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego  do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjajacych rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 - 2020"

Uchwała Nr XXXI/251/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej obręb geodezyjny Markowszczyzna i Zalesiany.

Uchwała Nr XXXI/252/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie Gminy Turośń Kościelnana rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXI/253/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2014

Uchwała Nr XXXI/254/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXXII/255/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr XXXII/256/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej oraz włączenia go do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr XXXII/257/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXII/258/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2014.

Uchwała Nr XXXIII/259/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/260/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Uchwała Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2014.

Uchwała Nr XXXIII/262/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014 - 2029.

Uchwała Nr XXXIII/263/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXXIII/265/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej oraz włączenia go do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr XXXIV/266/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXXIV/267/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji ochotniczym strażom pożarnym z Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXXIV/268/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr XXXIV/269/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie członkostwa Gminy Turośń Kościelna w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Lokalnej Grupie Działania)

Uchwała Nr XXXIV/270/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2014.

Uchwała Nr XXXIV/271/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014 - 2029.

Uchwała Nr XXXV/272/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Turośń Kościelna zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy.

Uchwała Nr XXXV/273/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna przedszkoli publicznych.

Uchwała Nr XXXV/274/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXXV/275/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka

Uchwała Nr XXXV/276/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2014.

Uchwała Nr XXXV/277/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)

Uchwała Nr XXXVI/278/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXVI/279/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie aktualności „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna” oraz obowiązujących na terenie administracyjnym Gminy Turośń Kościelna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XXXVI/280/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr XXXVI/281/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok ”

Uchwała Nr XXXVI/282/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018”

Uchwała Nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Turośń Kościelna prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVI/285/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014 - 2029.

Uchwała Nr XXXVI/286/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wyznaczenia nowej aglomeracji Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Grądzki

Wprowadzający: Marek Grądzki

Data wprowadzenia: 2010-12-14

Data modyfikacji: 2014-11-10

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2010-12-14