UCHWAŁA NR  IV/31/07

RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 1 lutego 2007 r.

          w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Turośń Kościelna.”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Turośń Kościelna” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady

 Jerzy Abramowicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2007-02-07

Modyfikujący: Paweł Kondracki

Data modyfikacji: 2007-02-07

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2007-02-07