UCHWAŁA NR VII/46/07

RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 28 czerwca 2007 r.

          w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów  płatności, a także wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. „a” oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1776, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwaliła, co następuje:

§ 1. Stawka dzienna opłaty targowej, nazywanej dalej: „opłatą”, pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  wynosi  20 złotych.

§ 2. Opłatę pobiera się gotówką w dniu, w którym sprzedający oferuje towary do sprzedaży i bezpośrednio od  tego sprzedającego, z pokwitowaniem na blankietach urzędowych.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty, nazywanymi dalej: „inkasentami”,   właściwi miejscowo sołtysi wszystkich sołectw z terenu Gminy Turośń Kościelna..

3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranych opłat, wpłaconych na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna następnego dnia po dniu pobrania opłat.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/107/96 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 grudnia 1996 r.  w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Danuta Łukaszuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2007-07-12