Uchwała Nr XXV/172/05

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 8 grudnia 2005 r.

          w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych,  obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  Nr 23,  poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i  Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz.1441) oraz art. 12 ust.4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2002 r.  Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884,  Nr 96 poz. 959 i  Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala,  co następuje :

§ 1. 1.Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1) środki transportowe wykorzystywane przy przewozie uczniów do szkół, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2) środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarorowej, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

                               Przewodniczący Rady

                               Paweł Tadusz Wenclik

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2005-12-28

Modyfikujący: Paweł Kondracki

Data modyfikacji: 2005-12-28

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2005-12-28