UCHWAŁA NR XXVIII/191/06

RADY  GMINY  TUROŚŃ  KOŚCIELNA

z dnia 20 kwietnia 2006 r.

          w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na

terenie Gminy Turośń Kościelna.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz.747, z 2002r. Nr 113, póz. 984, z 2004r. Nr 96, póz. 959, Nr 173, póz. 1808, z 2005r. Nr 85, póz. 729, Nr 130, póz. 1087,/ uchwala się , co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turośń Kościelna, zwany dalej „Regulaminem", który określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, póz. 747 ze zm./;

2) odbiorca usług, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zwane dalej „Przedsiębiorstwem", właściciel, wodomierz główny, urządzenie pomiarowe - odbiorca usług, w rozumieniu art. 2 pkt. 3, 4, 15,17 i 19 ustawy;

3) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

4) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody;

5) dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej;

6) okres rozliczeniowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

ROZDZIAŁ 1

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE

 DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne:

1) dostarcza wodę i odbiera ścieki w sposób ciągły i niezawodny zapewniając należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, pod odpowiednim ciśnieniem, w ilości określonej w warunkach przyłączenia nieruchomości;

2) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami;

3) zapewnia spełnienie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru;

4) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy;

5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy.

§ 4. Przedsiębiorstwo ma prawo:

1) podejmować stosowne działania prawne, w tym odcinać dostawę wody i zamykać przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy Odbiorca usług nie wykonuje należycie umowy, a w szczególności:

a) używa wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z zawartą umową,

b) pobiera wodę przed wodomierzem głównym,

c) wykorzystuje sieć wodociągową do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem (np. do uziemiania urządzeń elektrycznych),

d) podłącza do instalacji wodociągowej - bez zgody Przedsiębiorstwa - instalacje sąsiednich nieruchomości,

e) podłącza do instalacji zasilanej z sieci wodociągowej instalacje pobierające wodę z innych źródeł bez zgody Przedsiębiorcy i Inspekcji Sanitarnej,

f) łączy instalację wodociągową bezpośrednio ze zbiornikami lub innymi urządzeniami nie wchodzącymi w skład instalacji wodociągowej np. z kotłami parowymi i urządzeniami technologicznymi itp,

g) nie wnosi opłat za świadczone usługi,

h) dokonywać kontroli przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej;

2) wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy usług, w celu przeprowadzania kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych na sieci wewnętrznej, dokonywania odczytów wskazań, przeprowadzania badań, pomiarów, przeglądów i napraw urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, którego pracownicy mogą wykonywać ww. czynności, na podstawie pisemnego upoważnienia, które okazują na żądanie Odbiorcy usług.

§ 5. Odbiorca usług korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający jego działalności a w szczególności:

1) wykorzystuje pobraną wodę oraz wprowadza ścieki w celach określonych w umowie i warunkach przyłączenia nieruchomości;

2) użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

3) użytkuje wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

4) informuje Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy;

5) zawiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb;

6) informuje Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości;

7) powiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;

8) udostępnia Przedsiębiorstwu miejsce na elewacji, ogrodzeniu nieruchomości lub w innym stałym miejscu celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

§ 6. Odbiorca usług ma prawo:

1) do dostawy wody w wystarczającej ilości, odpowiedniej jakości oraz właściwym ciśnieniu wg norm określonych w obowiązujących przepisach i zgodnie z zawartą umową;

2) zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonywania usług przez Przedsiębiorstwo oraz wysokości opłat naliczonych za dostawę wody;

3) żądać odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę powstałe z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorstwa.

§ 7. Odbiorca usług ma obowiązek:

1) wybudować przyłącze wodociągowe oraz podłączyć budynek mieszkalny lub inny obiekt do sieci wodociągowej na podstawie projektu i na warunkach określonych przez Przedsiębiorstwo, przez dowolnego wykonawcę, posiadającego wymagane do tego uprawnienia, za wyjątkiem dokonania wcinki do czynnej sieci wodociągowej dokonywanej wyłącznie przez Przedsiębiorstwo;

2) wybudować studzienkę wodomierzową lub przeznaczyć odpowiednie pomieszczenie na zainstalowanie wodomierza głównego oraz utrzymywać to pomieszczenie w należytym stanie i czystości. Pomieszczenie lub studzienka wodomierzowa winny być zabezpieczone przed napływem wody opadowej i gruntowej, możliwością mechanicznego uszkodzenia wodomierza głównego, jego zamarznięciem lub kradzieżą;

3) zapewnić pracownikom Przedsiębiorstwa swobodny dostęp do wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, w celu:

a) dokonania odczytu,

b) kontroli jego funkcjonowania,

c) wykonania niezbędnych napraw lub wymiany,

4) na własny koszt konserwować i utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym, posiadaną instalację, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Chronić instalację wodociągową oraz studzienkę wraz z wodomierzem przed skutkami niskich temperatur;

5) zagospodarowywać teren nad przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu szybkie i bezkolizyjne usunięcie awarii na tym odcinku, wykluczające powstawanie nieuzasadnionych szkód gospodarczych;

6) uzgadniać z Przedsiębiorstwem wszelkie zamierzenia przebudowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej jak również inne zamierzenia, w wyniku których może nastąpić zmiana ilości i przeznaczenia wody;

7) zabezpieczyć przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsce, w którym zainstalowany jest wodomierz główny i urządzenia pomiarowe.

§ 8. 1. Odbiorcy usług zabrania się:

1) pobierania wody przed wodomierzem głównym i zmiany jego lokalizacji;

2) naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz na zaworach przy wodomierzu;

3) czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane z gaszeniem pożarów.

2. Odbiorcy usług zabrania się wprowadzania do sieci kanalizacyjnej:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości sieci kanalizacyjnej i przyłączy, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, substancji smołowych i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu odpowiada temp. poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trój nitrotoluenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) nie zdezynfekowanych ścieków z obiektów służby zdrowia, zakładów weterynaryjnych oraz placówek naukowych;

7) wód opadowych i drenażowych.

ROZDZIAŁ 2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 9. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień Regulaminu.

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek Odbiorcy usług, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone niniejszym Regulaminem oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług a także okazaniu tytułu prawnego do nieruchomości lub po wykazaniu się prawa do dysponowania nieruchomością.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nie uregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 11. 1. Umowa winna zawierać postanowienia wynikające z ustawy oraz z niniejszego Regulaminu.

2. W sytuacji nie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego umowa ogranicza odpowiedzialność i zakres świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo do ostatniego miejsca na sieci będącego w jego eksploatacji.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 12. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, na warunkach określonych w ustawie.

2. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

3. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane określić wymagania techniczne dla włączenia budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

§ 13. 1. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony lub oznaczony.

2. Zmiana umowy następuje w formie aneksu do umowy, na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

§ 14. 1. Strony ustalają w umowie sposób jej rozwiązania.

2. Oświadczenie woli w tym względzie winno być złożone pisemnie w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłane listem poleconym.

3. Odcięcie wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego przez Przedsiębiorstwo w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez Odbiorcę usług, o których mowa w § 4, pkt. l lit.a-f Regulaminu, powoduje wygaśnięcie umowy o świadczenie usług. Wznowienie usług wymaga zawarcia nowej umowy i poniesienia kosztów z czynnością tą związanych. W sytuacji natomiast gdy odcięcie wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego następuje z powodu nie wnoszenia opłat za świadczone usługi, spłata zadłużenia pozwoli na wznowienie usług bez konieczności zawierania nowych umów.

§ 15. Po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

§ 16.  1. W przypadku odcięcia dostaw wody, niezależnie od przyczyn, Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

2. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Przedsiębiorstwo zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta Gminy oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

§ 17. Dla usług w zakresie odprowadzania wód z wykopów i dostawy wody poprzez zamontowany stojak zawierane są umowy indywidualne.

§ 18. Jeżeli Odbiorca usług nie otrzyma faktury w okresie planowanych rozliczeń zgodnie z zawartą umową, powinien ten fakt zgłosić w Przedsiębiorstwie.

ROZDZIAŁ 3

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 19. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone z odbiorcami usług zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz przepisach wykonawczych, z uwzględnieniem poniższych uregulowań.

§ 20. 1. Strony określają w umowie okres rozliczeniowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 21. 1. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez  Przedsiębiorstwo po dokonaniu odczytów wodomierzy.

2. Odczyty wodomierzy głównych dokonywane będą zgodnie z umową w okresach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych - w zależności od potrzeb.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo wystawiać faktury zaliczkowe na podstawie dotychczasowego zużycia, które zostaną rozliczone w fakturze ostatecznej, po dokonaniu odczytu wskazań wodomierza głównego.

4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za wodę i ścieki w terminie określonym w umowie.

ROZDZIAŁ 4

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI ORAZ SPOSÓB DOKOMNYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 22. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza sporządzając protokół odbioru.

§ 23. 1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości, odprowadzanych ścieków,

c) przeznaczenia wody,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali /mieszkalne, użytkowe/,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. l, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

5) 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;

6) 2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. l, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;

2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których jest zużywana woda i odprowadzane są ścieki;

3) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzanych ścieków,

d) termin ważności warunków przyłączenia.

ROZDZIAŁ 5

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

§ 25. Odbiorcy usług, w tym odbiorcy potencjalni, mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:

1) w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej, który udostępni, nieodpłatnie, do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) niniejszy Regulamin,

d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) w Przedsiębiorstwie, które udostępni do wglądu:

a) niniejszy Regulamin,

b) posiadane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

ROZDZIAŁ 6

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 26. Przedsiębiorstwo może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody, w razie:

1) wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, przewody rozdzielcze) lub przyłącza kanalizacyjnego i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiających dopływ wody;

2) braku wody w ujęciu;

3) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

4) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych;

5) uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem;

6) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

7) klęsk żywiołowych;

8) wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 4 pkt. l Regulaminu.

§ 27. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

a) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno -remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę najpóźniej na 48 godzin przed jej planowanym terminem. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody oraz poda przewidywany czas usuwania awarii.

4. W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

ROZDZIAŁ 7

STANDARTY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 28. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie Odbiorców usług informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

1) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;

2) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. l.

§ 29. 1. Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego, w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

ROZDZIAŁ 8

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 30. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 31. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Przedsiębiorstwem.

§ 32. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej.

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 34. Traci moc uchwała Nr III/20/03 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 6 lutego 2003  r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turośń Kościelna.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady 

Paweł Tadeusz Wenclik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2006-04-28

Data modyfikacji: 2006-04-28

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2006-04-28