Uchwała NR XVII/119/04

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia  25 listopada 2004 r.

          w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r.  Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, poz. 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala,  co następuje :

§ 1. 1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)       budynki lub ich części, budowle lub ich części, grunty  lub ich części wykorzystywane przez gminę Turośń Kościelna oraz jej jednostki organizacyjne  do wykonywania zadań publicznych,

2)       budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty  lub ich części wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu  przepisów  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

3)       budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty lub ich części związane z prowadzeniem na terenie gminy Turośń Kościelna działalności: kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,

4)       budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty lub ich części służące na terenie gminy Turośń  Kościelna do zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

2.  Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3,  nie obejmują budynków lub ich części, budowli lub ich części i gruntów  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Turośń Kościelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                

 Przewodniczący Rady

Paweł Tadeusz Wenclik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2004-12-03

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2004-12-03