Przetargi

Przetargi aktualne:

Dostawa urządzeń placu zabaw wraz z montażem na działce gminnej w Niewodnicy Kościelnej

Przebudowa ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej

Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych i placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego

Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w Chodorach i Iwanówce

Wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic w ramach prowadzonego postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej od strony drogi powiatowej

Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ/STAR 008 stanowiącego własność Gminy Turośń Kościelna

Plan udzielania zamówień dla Gminy Turośń Kościelna w 2020 roku

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2020 roku

Przebudowa ul. Strażackiej w Turośni Kościelnej

Przebudowa ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej

Dostawa wraz z montażem urządzeń placów zabaw celem zagospodarowania działek gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego- III przetarg

Wykonanie otwartej Strefy Aktywności (O.S.A.) w Turośni Dolnej oraz Baciutach

Wykonanie altany drewnianej na działce gminnej w Barszczówce - finansowanej w ramach Funduszu Sołeckiego

Dostawa wraz z montażem urządzeń placów zabaw celem zagospodarowania działek gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego - II przetarg

Piąty przetarg nieograniczony na Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach

Wykonanie altany drewnianej na działce gminnej w Turośni Kościelnej finansowanej w ramach Funduszu Sołeckiego

Wykonanie wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w Niewodnicy Kościelnej finansowanej w ramach Funduszu Sołeckiego

Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów z terenu Gminy Turośń Kościelna

Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna 1.08.2019 r.

Dostawa wraz z montażem urządzeń placów zabaw celem zagospodarowania działek gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

 

Archiwum:

1. Ogłoszenie o przetargu na: "Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2011 na terenie Gminy Turośń Kościelna"

2. Ogłoszenie o przetargu na: "Dostawa paliw płynnych dla Urzędu Gminy Turośń Kościelna na rok 2011"

3. Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na: " Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 roku na terenie Gminy Turośń Kościelna"

4. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Turośń Kościelna"

5. Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na: " Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna na rok 2011."

6. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

7. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna w 2011 r."

8. Przetarg nieograniczony: "Sukcesywna dostawa żwiru drogowego w 2011 roku"

9. Przetarg nieograniczony: "Remont nawierzchni dróg gruntowych z materiałów posiadanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Turośń Kościelna w 2011 roku"

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Sukcesywna dostawa żwiru drogowego w 2011 roku"

11. Przetarg nieograniczony: Budowa sieci wodociągowej w Niewodnicy Kościelnej działki nr geod. 132/7, 107/6, 107/11, 108/3, 108/9 oraz w Niewodnicy Koryckiej działki nr geod. 200/1 i 87/13 (działka nr geod 279 - obręb Horodniany) 

12. Przetarg nieograniczony na: "Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turośń Kościelna"

13. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

14. Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna

15. Ogłoszenie - regulamin przetargu na wynajęcie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej połozonej na terenie wsi Czaczki Małe wraz z budynkiem po byłej szkole podstawowej

16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: " Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Niewodnica Korycka" 

17. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

18. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej polegający na: wykonaniu zewnętrznej izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz wymianie części stolarki okiennej

19. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: " Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Niewodnica Korycka"

20. Dostawa ciągnika rolniczego z pługiem śnieżnym dla Gminy Turośń Kościelna

21. Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

22. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę powierzchni budynku gospodarczego

23. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C-360

24. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika model DT-75

25. Ogłoszenie o przetargu : Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2012 na terenie Gminy Turośń Kościelna

26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: " Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Turośń Kościelna"

27. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : "Dostawa paliw płynnych dla Urzędu Gminy Turośń Kościelna na rok 2012"

28. "Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna"

29. "Dostawa gruzu ceglano - betonowego dla potrzeb Gminy Turośń Kościelna"

30. "Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna"

31. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: "Dostawę wraz z montażem ładowacza czołowego z łyzką do ciągnika John Deere 6210"

32. Dostawa fabrycznie nowego autobusu dla Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno - sportowe i turystyczne

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno - sportowe i turystyczne

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieogranoczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia ulicznego i budynków należących do Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Turośń Kościelna

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna na rok 2013

Usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych

Wykaz pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośn Kościelna

Wykaz pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Transport kruszywa z placu gminnego w miejscowości Trypucie na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Turośń Kościelna

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących sie w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turośń Kościelna

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turośń Kościelna wraz z jednostkami organizacyjnymii instytucjami kultury

Zapytanie o cenę ryczałtową na wykonanie usługi: "Wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Turośń Kościelna"

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: " Budowę budynku gospodarczego, remontu istniejącego pomieszczenia oraz wykonanie doziemnej instalacji C.O."

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku przejścia przez m. Tołcze

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: " Budowę budynku gospodarczego, remontu istniejącego pomieszczenia oraz wykonanie doziemnej instalacji C.O."

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Tołczach, polegających na rozbiórce istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej

Usługi biegłych rzeczoznawców majątkowych

Odbiór żużlu wielkopiecowego z Elektrociepłowni Zachód w Białymstoku i transport oraz rozładunek na wskazane przez Zamawiającego miejsca w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o pierwszch przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Turośń Kościelna w 2013 roku.

Likwidacja i rekultywacja terenu przeznaczonego do składowania opakowań po środkach ochrony roślin tj. mogielnika położonego we wsi Baciuty

Ogłoszenie o III przetargu na wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Tołczach, polegających na rozbiórce istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej

Ogłoszenie o III przetargu na wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Tołczach, polegających na rozbiórce istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków należących do Gminy Turośń Kościelna

Odbiór żużlu wielkopiecowego z Elektrociepłowni Zachód w Białymstoku i transport oraz rozładunek na wskazane przez Zamawiającego miejsca w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baciutach - Etap I

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna na 2014 r.

Likwidacja i rekultywacja terenu przeznaczonego do składowania opakowań po środkach ochrony roślin tj. mogielnika położonego we wsi Baciuty

Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678

Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna 

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Turośni Kościelnej w rejonie ul. Wysokie

Zakup i instalacja kolektorów słonecznych celem poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baciutach - Etap I

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o IV przetargu na wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Tołczach, polegających na rozbiórce istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Budowa świetlicy wiejskiej w Barszczówce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Ogłoszenie o V przetargu na wykonanie robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Tołczach, polegających na rozbiórce istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków należących do Gminy Turośń Kościelna w 2015 r.

Modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Turośń Kościelna

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Tołczach

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury sieciowej na cele realizacji projektu - "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim"

Zaproszenie do złożenia ofert na Odśnieżanie dróg gminnych publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Zaproszenie do złożenia ofert na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy Turośń Kościelna w latach 01.01.2015 r. - 31.12.2016 r.

Zaproszenie do złożenia ofert na odbiór żużlu wielkowpiecowego z Elektrociepłowni Zachód w Białymstoku i transport oraz rozładunek na wskazane przez Zamawiającego miejsca w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna.

Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2015 r.

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: "Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie gminy Turośń Kościelna."

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Turośń Kościelna w 2015 r.

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Dostawa wraz z montażem kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków należących do Gminy Turośń Kościelna w 2016 r.

Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej oraz budowę studni w Baciutach" w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz gruntowych pomp ciepła dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna.

Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie gminy Turośń Kościelna

Przebudowa drogi gminnej nr 106670B na odcinku od drogi wojewódzkiej 682 do drogi powiatowej nr 1519B w Borowskich Ciborach o długości 1,514 km

Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2017 r.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków należących do Gminy Turośń Kościelna w 2017 r.

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Turośń Kościelna

Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Chodory

Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna w 2016r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Sprzedaż i dostawa urn wyborczych dla Gminy Turośń Kościelna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turośń Kościelna

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2016 r.

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Dostawy paliw płynnych dla Gminy Turośń Kościelna w 2018r.

Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turośń Kościelna

Trzeci przetarg: "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby  Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach"

Drugi przetarg: "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby  Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach"

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby  Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach

Wymiana kotła gazowego C.O. w budynku Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części stanowiącego własność Gminy Turośń Kościelna we współwłasności nieruchomości zabudowanej.

Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej

Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w m. Czaczki Wielkie

Dostawa paliw płynnych dla gminy Turośń Kościelna w 2019r.

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Turośń Kościelna na lata 2019-2020

Wyłapywanie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Turośń Kościelna na lata 2019-2020

Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Turośń Kościelna w latach 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Turośń Kościelna, w tym zwierzętom będącym ofiarami zdarzeń drogowych w latach 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy, Rady Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej w 2019 roku

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Turośń Kościelna zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykoanie zadania pn. "Budowa Ławki Niepodlegości dla samorządów" w Turośni Kościelnej

Ogłoszenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.09.2018 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Ponowne zaproszenie do złożenia ofert cenowych na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turośń Kościelna"

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na : "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turośń Kościelna"

Dostawa wraz z montażem altany oraz urządzeń siłowni plenerowej celem zagospodarowania działki przy remizie OSP w Borowskich Michałach

„Udzielenie kredytu długoterminowego bankowego w wysokości 3.200.000 PLN dla Gminy Turośń Kościelna oraz kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.200.000 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu”

Drugi przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowe, społeczne, rekreacyjne i turystyczne w Gminie Turośń Kościelna"

Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowe, społeczne, rekreacyjne i turystyczne w Gminie Turośń Kościelna

Termodernizacja świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Przebudowa drogi gminnej nr 106694B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną nr 106666B w m. Pomigacze

Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna. (19.06.2018)

Czwarty przetarg na : Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach

Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Turośń Kościelna

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2016-06-15

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data wprowadzenia: 2007-03-29

Modyfikujący: Marcin Rybnik

Data modyfikacji: 2020-09-18

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2007-03-29