Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

Publikacja

XXIV/196/2017 25 maja 2017

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.2207
XXIII/190/2017 27 kwietnia 2017

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.1844
XXII/183/2017 30 marca 2017

w sprawie nadania nazw drogom gminnym we wsi Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.1454
XXII/180/2017 30 marca 2017

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok”

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.1452
XXII/176/2017 30 marca 2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.1449
XXI/173/2017 16 lutego 2017

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.760
XXI/171/2017 16 lutego 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niecki

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.759
XXI/170/2017 16 lutego 2017

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zalesiany

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.758
XXI/169/2017 16 lutego 2017

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.757
XXI/168/2017 16 lutego 2017

w sprawie nadania nazwy drogom gminnym we wsi Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.756
XXI/167/2017 16 lutego 2017

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.754
XXI/166/2017 16 lutego 2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.754
XX/163/2016 16 lutego 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.72
XX/160/2016 30 grudnia 2016

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej Nr 106660B na odcinku części wsi Trypucie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2017.71
XIX/154/2016 1 grudnia 2016

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.4533
XIX/152/2016 1 grudnia 2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.4532
XVIII/151/2016 18 października 2016

w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.3950
XVIII/147/2016 18 października 2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Turośń Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.3949
XVII/127/2016 1 września 2016

w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Niewodnica Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.3473
XVII/126/2016 1 września 2016

w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Zalesiany

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.3472
XVI/123/2016 30 czerwca 2016

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Tołcze

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.2885
XVI/122/2016 30 czerwca 2016

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.2884
XVI/121/2016 30 czerwca 2016

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.2883
XVI/120/2016 30 czerwca 2016

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.2882
XIV/111/2016 28 kwietnia 2016

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Niecki

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.2050
XIII/105/2016 3 marca 2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.1197
XIII/102/2016 3 marca 2016

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok”

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.1196
XIII/97/2016 3 marca 2016

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2016.1195
XI/85/2015 26 listopada 2015

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

XI/83/2015 26 listopada 2015

uchylająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności, a także wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.3892
XI/82/2015 26 listopada 2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.2891
XI/81/2015 26 listopada 2015

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.3890
XI/80/2015 26 listopada 2015

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna.

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.3889
XI/79/2015 26 listopada 2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.3888
IX/72/2015 29 października 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

IX/67/2015 24 września 2015

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niecki

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.6284
IX/66/2015 24 września 2015

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Trypucie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.3283
IX/64/2015 24 września 2015

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

VIII/58/2015 16 lipca 2015

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Pomigacze

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.2450
VII/57/2015 16 lipca 2015

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej nr 106663B na odcinku przebiegającym przez wieś Niecki

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.2449
VIII/54/2015 16 lipca 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.2448
VI/47/2015 30 kwietnia 2015

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.1520
VI/46/2015 30 kwietnia 2015

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.1519
VI/40/2015 30 kwietnia 2015

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.1517
V/35/2015 19 marca 2015

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.877
V/33/2015 19 marca 2015

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok"

IV/27/2015 5 lutego 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.416
IV/23/2015 5 lutego 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Turośń Kościelna prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2015.415
XXXVI/283/2014 30 października 2014

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Turośń Kościelna prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.
XXXVI/280/2014 30 października 2014

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014
XXXV/275/2014 25 września 2014

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.3280
XXXV/274/2014 25 września 2014

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.3279
XXXV/273/2014 25 września 2014

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna przedszkoli publicznych.

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.3278
XXXIV/268/2014 10 lipca 2014

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.2654
XXXIV/266/2014 10 lipca 2014

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.2653
XXXIII/265/2014 5 czerwca 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej oraz włączenia go do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.2254
XXXIII/264/2014 5 czerwca 2014

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.2253
XXXII/256/2014 29 kwietnia 2014

w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej oraz włączenia go do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.1916
XXXI/254/2014 27 marca 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.1460
XXXI/248/2014 27 marca 2014

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/172/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczególne zasdy przyznania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna.

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.1459
XXX/245/2014 23 stycznia 2014

sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.344
XXX/244/2014 23 stycznia 2014

w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe i dożywiania ze środków pomocy społecznej

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014.343
XXVIII/228/2013 21 listopada 2013

w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.4248
XXVIII/227/2013 21 listopada 2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.4247
XXVIII/226/2013 21 listopada 2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2014 rok

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.4246
XXVIII/225/2013 21 listopada 2013

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2014 rok

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.4245
XXVII/219/2013 28 października 2013

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.4002
XXVII/218/2013 28 października 2013

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2013 - 2025

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.4001
XXVII/218/2013 28 października 2013

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2013 - 2025

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.4001
XXVI/213/2013 26 września 2013

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2013 - 2025

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.3692
XXVI/212/2013 26 września 2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2013

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.3692
XXV/203/2013 23 sierpnia 2013

w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2013-2028

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.3310
XXV/202/2013 23 sierpnia 2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2013

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.3310
XXIV/198/2013 20 czerwca 2013

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej nr 106661B na odcinku części wsi Niewodnica Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.2798
XXIII/192/2013 13 maja 2013

zmieniająca uchwałę Nr XXI/185/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.2234
XXII/190/2013 25 kwietnia 2013

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.2215

XXI/187/2013

20 marca 2013

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.1716

XXI/186/2013

20 marca 2013

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.1715

XXI/185/2013   

20 marca 2013

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.1714

XXI/184/2013

20 marca 2013

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.1951
XXI/178/2013 20 marca 2013

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.1950
XX/172/2013 06 lutego 2013

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.1087
XIX/165/2013 19 grudnia 2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Turośń Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.509

XIX/163/2012

19 grudnia 2012

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Turośni Kościelnej

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.168

XIX/162/2012

19 grudnia 2012

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.508

XIX/161/2012

19 grudnia 2012

w sprawie górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczone na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.507

XIX/160/2012

19 grudnia 2012

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.506

XIX/159/2012

19 grudnia 2012

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.505

XIX/158/2012

19 grudnia 2012

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.504

XIX/157/2012

19 grudnia 2012

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.503

XIX/156/2012

19 grudnia 2012

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2013.502

XVIII/152/2012

28 listopada 2012

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

 

XVIII/151/2012

28 listopada 2012

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3992

XVIII/149/2012 28 listopada 2012

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3824

XVIII/148/2012

28 listopada 2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3823
XVIII/147/2012 28 listopada 2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2013 rok

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3822

XVIII/146/2012

28 listopada 2012

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2013 rok

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3821

XVII/143/2012

26 października 2012

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IV/25/03 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.3267

XVI/140/2012

25 września 2012

w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2757

XVI/139/2012

25 września 2012

w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2756

XVI/136/2012

25 września 2012

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych części ulicy Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1543B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 106687B

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2936

XVI/135/2012

25 września 2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Turośń Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2763

XIV/126/2012

28 czerwca 2012

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2129

XIV/125/2012

28 czerwca 2012

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2128

XIII/119/2012 26 kwietnia 2012

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1544

XI/104/2012

23 lutego 2012

w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.834

XI/102/2012 23 lutego 2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas określony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.961
XI/99/2012 23 lutego 2012

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.806

XI/98/2012

23 lutego 2012

w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Turośń Kościelna dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.913

XI/97/2012

23 lutego 2012

zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz sczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.912

XI/96/2012

23 lutego 2012

w sprawie zgody na porozumienie o przekazaniu miastu Suraż niektórych zadań oświatowych

 
XI/94/2012 23 lutego 2012    

XI/93/2012

23 lutego 2012

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo Narew - Łomża) na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.944

XI/92/2012

23 lutego 2012

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  stacji transformatorowo - rozdzielczej GPZ "NAREW" 400/110 kV na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.911

X/88/2012

29 grudnia 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.267

X/87/2012

29 grudnia 2011

w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.266

X/85/2011

29 grudnia 2011

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.960

IX/73/2011

10 listopada 2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.282.3445

IX/72/2011

10 listopada 2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.282.3444

IX/71/2011

10 listopada 2011

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2012 rok.

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.282.3443

IX/70/2011

10 listopada 2011

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2012 rok

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.282.3442

VIII/68/2011

08 września 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowskie Skórki

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.238.2839

VIII/67/2011

08 września 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piećki

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.238.2838

VIII/66/2011

08 września 2011

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.240.2874

VIII/65/2011

08 września 2011

w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania azbestu z terenu gminy Turośń Kościelna"

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.238.2837

VII/60/2011

15 czerwca 2011

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piećki

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.238.2829

VII/59/2011

15 czerwca 2011

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowskie Skórki

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.238.2828

VII/58/2011

15 czerwca 2011

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2185

VII/55/2011

15 czerwca 2011

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2184

VI/49/2011

27 kwietnia 2011

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.140.1628

VI/48/2011

27 kwietnia 2011

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.140.1627

VI/47/2011

27 kwietnia 2011

w sprawie utworzenie Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.146.1687

V/44/2011 31 marca 2011

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Orlik 2012" w Turośni Kościelnej

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.114.1309

V/39/2011

31 marca 2011

w sprawie utworzenia nowego sołectwa Piećki

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.114.1308

V/38/2011

31 marca 2011

w sprawie utworzenia nowego sołectwa Borowskie Skórki

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.114.1307

IV/31/2011 24 lutego 2011

w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2011 r. Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

 

IV/30/2011

24 lutego 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkim piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.88.1000

IV/27/2011 24 lutego 2011

w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielanych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.88.999

IV/26/2011

24 lutego 2011

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.88.998

IV/17/2011

24 lutego 2011

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Turośń Kościelna

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.1044

IV/16/2011

24 lutego 2011

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr XXXVIII/278/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2011 r.

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.73.810

IV/15/2011

24 lutego 2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.73.809

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data wprowadzenia: 2013-04-23

Modyfikujący: Marcin Rybnik

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2013-04-23