Zarządzenia 2017

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
VII kadencji samorządu

78/2017 29.12.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
77/2017 29.12.2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna w sprawie ryczałtu pieniężnego na zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych
76/2017 12.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej.
75/2017 11.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
74/2017 7.12.2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku.
73/2017 4.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych jednostek organizacyjnych obsługiwanych i Urzędu Gminy
72/2017 27.11.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
71/2017 15.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
70/2017 15.11.2017 r. w sprawie upoważnienia Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
69/2017 15.11.2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
68/2017 15.11.2017 r. w sprawie upoważnienia Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
67/2017 15.11.2017 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2018 rok
66/2017 15.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029
65/2017 13.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
64/2017 8.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami sołectw: Turośń Kościelna I i Turośń Kościelna II konsultacji w kwestji zmiany dotychczasowego przebiegu granic obydwu sołectw.
63/2017 31.10.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
62/2017 30.10.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
61/2017 30.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych do wynajęcia.
60/2017 23.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaność użytku publicznego na rok 2018"
59/2017 18.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Turośń Kośćielna z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turośń Kośćielna
58/2017 28.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
57/2017 25.09.2017 r. w sprawie udzelenia pełnomocnictwa Pani Marlenie Banel Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
56/2017 19.09.2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
55/2017 19.09.2017 r. w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna
54/2017 13.09.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykoania uchwał Rady Gminy
53/2017 11.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Gminę Turośń Kościelna
52/2017 5.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczej gospodarczych przeznaczonych do wynajęcia.
51/2017 29.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna
50/2017 25.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
49/2017 23.08.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za pierwsze półrocze 2017 roku.
48/2017 21.08.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marlenie Banel Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
47/2017 .2017 r.
46/2017 8.08.2017 r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w gminie Turośń Kościelna
45/2017 7.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
44/2017 1.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej
43/2017 10.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
42/2017 3.07.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
41/2017 3.07.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania strat w budynkach mieszkalnych powstałych wskutek nawałnicy na terenie Gminy Turośń Kościelna.
40/2017 8.06.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursuofert złożonych na realizację zadania publicznego w sferze dotyczącej edukacji i oświaty oraz turystyki i krajoznawstwa w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku.
39/2017 6.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w sferze dotyczącej edukacji i oświaty oraz turystyki i krajoznawstwa w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku.
38/2017 6.06.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
37/2017 6.06.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
36/2017 6.06.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
35/2017 31.05.2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
34/2017 30.05.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
33/2017 11.05.2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
32/2017 10.05.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
31/2017 9.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali usługowych przeznaczonych do wynajęcia.
30/2017 9.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze dotyczącej edukacji i oświaty oraz turystyki i krajoznawstwa w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku.
29/2017 9.05.2017 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych.
28/2017 4.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna.
27/2017 4.05.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
26/2017 26.04.2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Turośń Kościelna za IV kwartał 2016 r.
25/2017 11.04.2017 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Turośń Kościelna sprawozdania finansowego za 2016 r.
24/2017 5.04.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
23/2017 22.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej za rok 2016
22/2017 21.03.2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Turośń Kościelna informacji o stanie mienia za 2016 r.
21/2017 21.03.2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.
20/2017 17.03.2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania zniszczonych lub uszkodzonych w procesie wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015.
19/2017 14.03.2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.
18/2017 7.03.2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna.
17/2017 1.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej.
16/2017 21.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
15/2017 17.02.2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
14/2017 14.02.2017 r. w sprawie niektórych form wykonywania funkcji reprezentacyjnej przez Wójta Gminy Turośń Kościelna
13/2017 14.02.2017 r. w sprawie ryczałtu pieniężnego za zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych
12/2017 10.02.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku
11/2017 6.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 10/2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy Komisji Konkursowej działającej w celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu sportu
10/2017 20.01.2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
9/2017 16.01.2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
8/2017 11.01.2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy
7/2017 10.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku.
6/2017 10.01.2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
5/2017 9.01.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
4/2017 3.01.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
3/2017 2.01.2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
2/2017 2.01.2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej
1/2017 2.01.2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2017-07-13

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data modyfikacji: 2018-01-05

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2017-01-12