Uchwały VIII kadencji Rady Gminy

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna za 2019 rok

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopad 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopad 2018 r. w sprawie określenia wyskości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopad 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopad 2018 r. w sprawie diet przysługujących radnym Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopad 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopad 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopad 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2019-2029

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2019

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany oraz powierzenia Powiatowi Białostockiemu zadania zarządzania drogą gminną Nr 106687B we wsi Niewodnica Kościelna oraz drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna - Trypucie.

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Baciuty.

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Niecki.

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2019.

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2019-2029

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnyi, ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2019 rok"

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Turośń Kościelna do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemi Ośrodkowi Kultury w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2019.

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziałów stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna we współwłasności nieruchomości niezabudowanych

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie realizacji projektu dotyczącego rozwoju usług elektronicznych

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna na okres od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz sprcjalność, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.

Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka

Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turośń Kościelna przeprowadzenia kontroli problemowej

Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 maj 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 maj 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 maj 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2019.

Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 maj 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 maj 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 maj 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 maj 2019 r. w sprawie odrzucenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Barszczówka dotyczącego zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.

Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 maj 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym, przedszkolom niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych

Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piećki

Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowskie Skórki

Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Pomigacze

Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Tołcze

Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niecki

Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian u budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2019

Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Turośń Kościelna na lata 2020 r. - 2021 r., środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłaczami do poszczególnych posesji we wsi Niewodnica Korycka, w obrebie ulic: Olchowa, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna".

Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie odwołania I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników

Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2019

Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej działającego w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przezynawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za okres 2017-2018

Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą "Klub Senior+"

Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2020 rok

Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2019

Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna (w rejonie ulicy Wysokie)

Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego CAUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy dotyczącej wdrożenia "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów"

Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Gmina Turośń Kościelna

Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2019

Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2029-2029

Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2020-2029

Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2020

Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom

Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turośń Kościelna obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/103/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński (Gm. Turośń Kościelna)

Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacjyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIII/106/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjmi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2020-2024

Uchwała Nr XIII/108/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku

Uchwała Nr XIII/109/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna  które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2020

Uchwała Nr XIV/112/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XV/114/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Uchwała Nr XV/115/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

Uchwała Nr XV/116/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawiezmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2020

Uchwała Nr XV/117/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2020-2029

Uchwała Nr XV/118/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna (rejon ulicy Wysokie)

Uchwała Nr XV/119/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawiewskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XV/120/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawienadania nazw drogom gminnym we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr XV/121/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawienadania nazw drogom we wsi Turośń Dolna

Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawienadania nazw drogom we wsi Zalesiany

Uchwała Nr XV/123/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawienadania nazw drogom we wsi Trypucie

Uchwała Nr XV/124/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawienadania nazw drogom we wsi Tołcze

Uchwała Nr XV/125/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawienadania nazw drogom we wsi Baciuty

Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Łapach

Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2020

Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 września 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatnicznym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turośń Kościelna obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 września 2020 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie 2021 roku środków finansowych na wokonanie studium uwaruunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Tołcze i Markowszczyzna

Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 września 2020 r.  w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Markowszczyzna

Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Pomigacze

Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw drogom we wsi Baciuty

Uchwała Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw drogom we wsi Zalesiany

Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.:"Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2020

Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVII/143/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Turośń Kościelna oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XVII/145/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVII/146/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy 2021 roku środków finansowych w kwocie 70.000 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej (projektu) kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Niewodnica Korycka

Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turośń Kościelna przeprowadzenia kontroli problemowej

Uchwała Nr XVIII/149/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2020

Uchwała Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gimny Turośń Kościelna na lata 2020-2029

Uchwała Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2021 rok

Uchwała Nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2021 rok

Uchwała Nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Turośń Kościelna na 2021 r.

Uchwała Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVIII/155/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVIII/156/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Uchwała Nr XVIII/157/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

Uchwała Nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”

Uchwała Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XX/160/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2021- 2031

Uchwała Nr XX/161/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2021.

Uchwała Nr XX/162/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe nauczycieli  oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.

Uchwała Nr XX/163/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr XX/164/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji  Rady Gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XX/165/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie chwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XXI/166/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/167/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowego Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1532B Bojary - przystanek kolejowy".

Uchwała Nr XXI/168/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowego Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki".

Uchwała Nr XXI/169/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowego Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.:"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w miejscowości Tołcze".

Uchwała Nr XXI/170/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapi Zajęciowej.

Uchwała Nr XXI/171/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2021.

Uchwała Nr XXI/172/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXII/173/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr XXII/174/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2021

Uchwała Nr XXII/175/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2021 rok"

Uchwała Nr XXII/176/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części budynku gospodarczego stanowiącego właśność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/177/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/178/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/179/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXII/180/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Iwanówka

Uchwała Nr XXII/181/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr XXII/182/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXIII/183/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na "Opracowaniu dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem (Gm. Turośń Kościelna)

Uchwała Nr XXIII/184/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmien w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2021

Uchwała Nr XXIII/185/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXIII/186/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXIII/187/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w trybie bezprzetargowym - nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXIII/188/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turośń Kościelna obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XXIII/189/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka

Uchwała Nr XXIII/190/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXIII/191/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXIV/192/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki"

Uchwała Nr XXIV/193/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2021

Uchwała Nr XXIV/194/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXIV/195/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Gminy

Data wytworzenia: 2018-11-21

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Modyfikujący: Marcin Rybnik

Data modyfikacji: 2021-06-30

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2018-11-21