Uchwała nr XIII/75/04

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czaczki Małe, Chodory, Dołki.

 

Uchwała nr XIII/76/04

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zawady.

 

Uchwała nr XIII/77/04

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesiany.

 

Uchwała nr XIII/78/04

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Dolna.

 

Uchwała nr XIII/79/04

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Dolna i Turośń Kościelna.

 

Uchwała nr XIII/80/04

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze, Trypucie .

 

Uchwała nr XIII/81/04

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Korycka.

 

Uchwała nr XIII/82/04

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Markowszczyzna.

 

Uchwała nr XIII/83/04

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Trypucie i Baciuty.

 

Uchwała nr XIII/84/04

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baciuty.

 

Uchwała nr XIII/85/04

W sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego planu ochrony środowiska.

 

Uchwała nr XIII/86/04

W sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego członka Komisji  Budżetowej Rady Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała  nr XIV/87/04

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

Uchwała  nr XIV/88/04

W sprawie zmian w budżecie gminy.

 

Uchwała  nr XIV/89/04

W sprawie zasad przyznawania dotacji budżetowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała nr XIV/90/04

W sprawie ustalenia  zasad polityki czynszowej  obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Turośń Kościelna.

 

Uchwała nr XIV/91/04

W sprawie ustalenia  wysokości stawek  opłat za zajęcie pasa drogowego  dróg gminnych.

 

Uchwała nr XIV/92/04

w sprawie  zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego.

 

Uchwała  nr XIV/93/04

W sprawie skarg Jacka Wołosewicza na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna.

 

Uchwała  nr XV/94/04

W sprawie: zmian w budżecie gminy.

 

Uchwała  nr XV/95/04

W sprawie uchwalenia programu gospodarczego.

 

Uchwała nr XVI/96/04
w sprawie zmian w budżecie gminy.

 

Uchwała Nr XVI/97/04

w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej krótkoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Uchwała  Nr XVI/98/04

w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania.

 

Uchwała   Nr  XVI/99/04

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 

 

Uchwała Nr XVI/100/04

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Turośń Kościelna.

 

Uchwała Nr XVI/101/04

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów.

 

Uchwała Nr XVI/102/04

o zmianie uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego  i  za warunki pracy  oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 

Uchwała Nr XVI/103/04

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Niewodnica Korycka.

 

Uchwała nr  XVI/104/04

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baciuty.

 

Uchwała nr XVI/105/04

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubejki.

 

Uchwała nr  XVI/106/04

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niecki.

 

Uchwała nr XVI/107/04

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Korycka.

 

Uchwała nr XVI/108/04

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Kościelna.

 

Uchwała nr XVI/109/04

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Kościelna.

Uchwała Nr XVI/110/04

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pomigacze.

 

Uchwała Nr XVI/111/04

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tołcze.

 

Uchwała Nr XVI/112/04

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesiany.

 

Uchwała Nr XVI/113/04

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna.

 

Uchwała Nr XVII/114/04

w sprawie zmian w budżecie gminy

 

Uchwała Nr XVII/115/04

w sprawie przyjęcia dotacji z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Uchwała Nr XVII/116/04

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 r.

 

Uchwała Nr XVII/117/04

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. przyjętej do wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Turośń Kościelna w 2005 r.

 

Uchwała Nr XVII/118/04

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2005 r.

 

Uchwała Nr XVII/119/04

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

 

Uchwała Nr XVII/120/04

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

 

Uchwała Nr XVII/121/04

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna w roku 2005

 

Uchwała Nr XVII/122/04

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od psów na 2005 r.

 

Uchwała Nr XVII/123/04

w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie Gminy Turośń Koscielna w roku 2005

 

Uchwała Nr XVII/124/04

w sprawie przystąpienia do realizacji i częściowego sfinansowania programu pod nazwą "Biblioteki Publiczne-Internet-Informacja-Społeczeństwo w wojewóedztwie podlaskim w latach 2004-2006"

 

Uchwała Nr XVII/125/04

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

 

Uchwała nr XVIII/126/04

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Turośń Kościelna.

 

Uchwała Nr XVIII/127/04

w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XVIII/128/04

w sprawie : przyjęcia dotacji z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Uchwała Nr XVIII/129/04

w sprawie : przyjęcia dotacji z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Uchwała Nr XVIII/130/04

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała nr XVIII/131 /04

w sprawie przyjęcia Programu współpracy  Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005.

 

Uchwała nr XVIII/132/04

w sprawie zatwierdzenia  planów pracy stałych komisji  Rady Gminy na 2005 rok.

 

Uchwała nr XVIII/133/04

w sprawie uchwalenia plau pracy Rady Gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr XIX/134/05

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkanowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XIX/135/05

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005

Uchwała Nr XX/136/05

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turośń Kościelna 

Uchwała Nr XX/137/05

w sprawie zmian w budżecie gminy 

Uchwała Nr XX/138/05

w sprawie przyjęcia projektów do realizacji w ramach Sektorowego Preogramu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich dla Działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

Uchwała Nr XX/139/05

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała Nr XX/140/05

w sprawie uchwalenia programu gospodarczego.

Uchwała Nr XX/141/05

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Uchwała Nr XX/142/05

w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXI/143/05

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego przez uchwałę rady gminy.

Uchwała Nr XXI/144/05

w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXI/145/05

w sprawie wyrażenia opinii na temat budowy urządzeń kanalizacyjnych w granicach obszru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Uchwała Nr XXI/146/05

w sprawie wyrażenia opinii na temat budowy urządzeń kanalizacyjnych w granicach obszru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Uchwała Nr XXI/147/05

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXI/148/05

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXI/149/05

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXI/150/05

w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/151/05

w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej krótkoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Uchwała Nr XXII/152/05

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej Nr 432/2 w Turośni Kościelnej stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXII/153/05

w sprawie zabezpieczenia w budżecie na rok 2006 środków pieniężnych na remonty świetlic wiejskich

Uchwała Nr XXII/154/05

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Uchwała Nr XXII/155/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/156/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Dolna, gmina Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/157/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego części wsi Zalesiany, gmina Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/158/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/159/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Markowszczyzna, gmina Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/160/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze, Trypucie, gmina Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/161/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/162/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXIII/163/05

w sprawie uchwalenia programu gospodarczego

Uchwała Nr XXIII/164/05

w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXIII/165/05

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXIII/166/05

w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości

Uchwała Nr XXIV/167/05

w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXIV/168/05

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości niezamieszkanej

Uchwała Nr XXIV/169/05

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości gminnych lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Uchwała Nr XXV/170/05

w sprawie określenia stawek  w podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2006 r.

Uchwała Nr XXV/171/05

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna w 2006 r.

Uchwała Nr XXV/172/05

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych,  obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXV/173/05

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r., przyjętej ,  w  Gminie Turośń Kościelna, do wymiaru podatku leśnego na  rok 2006.

Uchwała Nr XXV/174/05

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,  obowiązujących  na terenie Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXV/175/05

w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna. 

Uchwała Nr XXV/176/05

w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji  i  deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XXV/177/05

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Niewodnica Kościelna. 

Uchwała Nr XXVI/178/05

w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXVI/179/05

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Turośń Koscielna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.

Uchwała Nr XXVI/180/05

w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielomzatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę.

Uchwała Nr XXVI/181/05

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr XXVI/182/05

w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXVI/183/05

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 r.

Uchwała Nr XXVII/184/06

w sprawie zatwierdzenia  planów pracy stałych komisji  Rady Gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXVII/185/06

w sprawie uchwalenia plau pracy Rady Gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXVII/186/06

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

Uchwała Nr XXVII/187/06

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Turośń Kościelna oraz jej jednostkom organizacyjnym

Uchwała Nr XXVII/188/06

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXVIII/189/06

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXVIII/190/06

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXVIII/191/06

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXVIII/192/06

w sprawie przyjęcia projektów do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich dla działania "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa i ochrona dziedzictwa kulturowego"

Uchwała Nr XXIX/193/06

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXIX/194/06

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXIX/195/06

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze

Uchwała Nr XXIX/196/06

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Turośń Kościelna w drodze darowizny nieruchomości nie zabudowanyc, położonych w obrębie wsi Niewodnica Korycka gmina Turośń Kościelna, powiat białostocki, województwo podlaskie

Uchwała Nr XXIX/197/06

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Turośń Kościelna w drodze darowizny nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Tołcze gmina Turośń Koscielna, powiat białostocki, województwo podlaskie

Uchwała Nr XXIX/198/06

w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXIX/199/06

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych

Uchwała Nr XXIX/200/06

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

Uchwała Nr XXIX/201/06

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu utworzenia Powiatu Łapy

Uchwała Nr XXXI/202/06

w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasu za ochronny

Uchwała Nr XXXI/203/06

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXXI/204/06

w sprawie trypu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXXI/205/06

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2004-04-15

Modyfikujący: Paweł Kondracki

Data modyfikacji: 2008-01-14

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2004-04-15