Kontrole zewnętrzne

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2006  ROK:

1. Kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

2. Kontrola ustalania i egzekwowania przez Urząd opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2004-2006.

3.Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej w latach 2005-2006.

 

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2007  ROK:

1. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Turośń Kościelna za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

2. Kontrola organizacji i sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz realizacja przepisów ustway o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych

3. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

4. Kontrola dorażna przeprowadzona w dniu 23 maja 2007 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

5. Kontrola stanu realizacji zadań obrony cywilnej i obronnych

6. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej budżetu państwa w 2006 r. i w I półroczu 2007 r. na finansowanie zadań z zakresu świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokością.

7. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej

 

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2008  ROK:

 

1. Kontrola zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Kontrola doraźna prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2008 roku na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia19 października 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)

 

 

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2009  ROK:

1. Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

2. Kontrola ogólna archiwum zakładowego Urzędu Gminy (postepowanie z materiałami archiwalnymi i przestrzeganie przepisów kancelaryjnych)

3. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków EFS oraz budżetu państwa oraz ocena prawidłowości realizacji Projektu "Kobieta+"

4. Kontrola realizacji zadania wynikającego z ustawy z dn. 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegającego na podejmowaniu określonych działań wobec dłużników alimentacyjnych

 

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2010  ROK:

1. Kontrola przebudowy odcinka drogi Baciuty Trypucie

2. Kontrola prawidłowości dokonywania wyrejestrowań ubezpieczonych z okresem wstecznym oraz korekt dokumentów rozliczeniowych skutkujacych obniżeniem podstawy wymiaru składek

3. Kontrola realizacji przez Szefa OC gminy zadań dotyczących gospodarowania sprzętem OC

4. Kontrola realizacji prac na obiektach cmentarnictwa wojennego wynikająca z zawartych porozumień związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych

5. Kontrola problemowa archiwum USC stosowanie przepisów kancelaryjno - archiwalnych oraz prawidłowej ewidencji

6. Kontrola sprawdzająca działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych

 

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2011  ROK:

1. Wizytacja na miejscu i kontrola wniosku o płatność na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Niewodnica Korycka

2. Kontrola wynikająca z umów mNr 020/10/B-GW/ZW-105/PO oraz 071/10/B-GW/ZW-105/PNUE

3. Kontrola Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych

4. Kontrola przebudowy drogi gminnej Baciuty-Trypucie w związku z dokonaną kontrolą NIK w okresie od 31.05.2010 do 09.07.2010 r.

5. Kontrola ogólna rejestru wyborców

6. Kontrola ORLIK 2012 

 

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2012  ROK:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Turośń Kościelna oraz stacji uzdatniania wody w Pomigaczach - II etap.

2. Kontrola na zakończenie realizacji projektu: "Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna."

 

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2013  ROK:

 

1. Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

2. Wizytacja w miejscu na operacji "Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjne i turystyczne"

3. Kontrola prawodłowości określenia faktycznego stanu przygotowań jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych

4. Kontrola doraźna w zakresie udzielania dotacji szkołom prowadzonym przez podmioty inne niż gmine w 2012 r.

5. Wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wykonanie dochodów budżetu państwa za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

6. Przestrzeganie przepisów kancelaryjnych - archiwalnych, postępowanie z materiałami archiwalnymi w USC

7. Przestrzeganie przepisów kancelaryjno - archiwalnych, postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwum zakładowym urzędu gminy, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

 

 

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2014  ROK:

 

1. Wizytacja w świetlicy wiejskiej w Pomigaczach - wyposażenie świetlicy

2. Wizytacja w miejscu operacji "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesianach celem poprawy jakości życia mieszkańców"

3. Kontrola dotycząca likwidacji mogilnika w Baciutach - przestrzegania wymagań ochrony środowiska

4. Realizacja prac na obiektach cmentarnictwa wojennego wynikających z zawartych porozumień związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych

5. Realizacja zadań obrony cywilnej

6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (sprawy wojskowe)

7. Kontrola realizacji zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baciutach - I etap

8. Kontrola gospodarki finansowej za 2013 r.

 

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2015  ROK:

 

1. Kontrola na zakończenie realizacji projektu WND-RPPD.05.02.00-20-038/12

2. Kontrola w zakresie ochrony środowiska - dotyczy zlikwidowanego mogilnika w Baciutach

3. Prawna ochrona pracy

4. Kontrola na zakończenie realizacji projektu WND-RPPD.05.02.00-20-043/14

 

 

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2016  ROK:

1. Kontrola dotacji udzielonej z budżetu Wojewóztwa Podlaskiego Gminie Turośń Kościelna z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP

2. Kontrola oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej

3. Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska

4. Kontrola spisu wyborców na wybory uzupełniające 18.12.2016 r.

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2017  ROK:

 

1. Kontrola okresowa księgowości i kadr

2. Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentację niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

3. Kontrola prawidłowości wykonania umowy nr 6/2016 z 19.07.2016 r.

4. Kontrola trwałości projektu nr WND.RPPD.05.02.00-20-068/10

5. Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna

6. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi częśc oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczeniana 2014 r.

7. Kontrola "BEZPIECZNA+"

8. Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych

9. Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

KONTROLE  ZEWNĘTRZNE - 2018  ROK:

 

1. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Turośń Kościelna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Kontrola pozakończeniu realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta w w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu WND-RPPD.05.04.02-20-0005/16 w zakresie prawidłowości realizacji projektu

3. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Zadania w ramach PRGiPID

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2007-02-12

Modyfikujący: Paweł Kondracki

Data modyfikacji: 2019-01-23

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2007-02-12