Co to jest ISO ?

 

ISO  - International Organization for Standardization- ( z ang. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) to sieć krajowych organizacji. Skrót „ISO” nie odpowiada oficjalnej nazwie. Skróty nazwy w językach krajów członkowskich byłyby różne. Stosowany jest powszechnie skrót pochodzący od greckiego słowa „isos” znaczącego równy, równać, dorównywać.

 

ISO jest organizacją pozarządową, jej członkowie nie są delegowani przez rządy, pomimo że niektóre organizacje członkowskie znajdują się w strukturach rządowych. Stawia to organizację na szczególnej pozycji pomiędzy sektorami państwowym a prywatnym, szczególnie wobec stowarzyszeń przemysłowych. Każdy kraj reprezentuje z zasady tylko jedna organizacja.

Respektowanie norm ISO jest dobrowolne. Jako organizacja pozarządowa ISO nie może narzucać, wymuszać ich stosowania. Autorytet organizacji wynika z międzynarodowej reprezentacji. Unikatowość norm polega na możliwości standardu we wszystkich typach organizacji.

 

Norma  PN : EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością  - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji

 

System zarządzania jakością budowany w oparciu o normy ISO 9001:2009 pozwala na monitorowanie i doskonalenie funkcjonowania Urzędu jako jednostki nowoczesnej, wiarygodnej oraz przyjaznej dla mieszkańców i inwestorów.

Zarządzanie Jakością to metoda zarządzania organizacją – czyli innymi słowy -po prostu dobre zarządzanie. System ten jest jednym z narzędzi kreowania nowego wizerunku administracji

 

Celem wdrożenia systemu jest poprawa i doskonalenie obsługi klienta w celu zwiększenia jego zadowolenia oraz ciągła poprawa jakości realizacji zadań przypisanych Urzędowi.

Zarządzanie jakością jest  planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą wszystkich działań dotyczących jakości. Wraz z jakością w parze idzie lepsza i sprawniejsza obsługa klientów uzyskana poprzez ustanowienie i realizowanie polityki celów, polityki informacyjnej i konkurencyjność. Są to elementy, które składają się na wizerunek dobrej administracji . Aby właściwie wypełniać swoje zadania, administracja musi stale się rozwijać, zmieniać, przystosowywać do nowych wyzwań.

 

Pierwsze decyzje o przystąpieniu do prac nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością  w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej podjęto w maju 2008 r. Wtedy to Wójt Gminy odpowiadając na zaproszenie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zadeklarował chęć udziału w projekcie „Usprawnienie zarządzania administracja samorządową w woj. podlaskim poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001” w ramach działania 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki .

Sfinansowanie realizacji projektu planowano ze środków POKL w wysokości 97,5% jego wartości . Jednostki samorządu uczestniczące w projekcie wniosłyby wkład w wysokości 2,5% wartości działań na rzecz jednostki. Projekt ten został zgłoszony do konkursu i otrzymał dofinansowanie.

 

W marcu 2009 r. w  Urzędzie  Gminy rozpoczęto realizację projektu. Kadra Urzędu przeszła szereg szkoleń specjalistycznych mających na celu zapoznanie ich z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz zasadami dokumentowania, wdrażania, doskonalenia systemu w organizacji i prowadzenia auditów wewnętrznych . Opracowano odpowiednią dokumentację.

 

 

 

Po przeprowadzeniu w dniach 26 – 28 stycznia 2010 r. auditu zewnętrznego przez niezależną jednostkę certyfikującą  Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji  - Wójt Gminy otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie przez Urząd Gminy Turośń Kościelna wymagań normy ISO 9001:2008

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Grądzki

Wprowadzający: Marek Grądzki

Data wprowadzenia: 2010-02-12

Modyfikujący: Paweł Kondracki

Data modyfikacji: 2013-08-19

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2010-02-12