Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy do dnia 19 września 2011 r.

 

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

 

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

 

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

 

1)   koperta zwrotna;

 

2)   karta lub karty do głosowania;

 

3)   koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej "kopertą na kartę do głosowania";

 

4)   instrukcja głosowania korespondencyjnego;

 

5)   nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca zażądał ich przesłania;

 

6)   oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

 

Telefon ewidencji ludności: 85 715 80 05.

 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Bondar

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kondracki

Wprowadzający: Paweł Kondracki

Data wprowadzenia: 2011-09-08

Data modyfikacji: 2011-09-08

Opublikował: Paweł Kondracki

Data publikacji: 2011-09-08