Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 103/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro

Zarządzenie Nr 104/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 105/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budzetu państwa

Zarządzenie Nr 106/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 107/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wprowdzenia planu kont oraz obiegu dokumentów dla programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI w ramach działania 9.1 pod nazwą "Skuteczne nauczanie w szkołach Gminy Turośń Kościelna"

Zarządzenie Nr 108/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia nowych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych oraz budynków gospodarczych i garaży stanowiących własności Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 109/2012 z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie przprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia yawodowego naucyzcieli oray ustalenia makszmalnej kwotz dofinansowania opat w 2012 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 111/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2012 r.

Zarządzenie Nr 112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ryczałtu pieniężnego za zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Strazy Pożarnych

Zarządzenie Nr 113/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu w celu realizacji zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr 114/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwała Rady Gminy

Zarządzenie Nr 115/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Czaczki Małe wraz z budynkiem po byłej szkole podstawowej

Zarządzenie Nr 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postepowania o udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych w 2012 r.

Zarządzenie Nr 117/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 r.

Zarządzenie Nr 118/2012 z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 119/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego w wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej za 2011 r.

Zarządzenie Nr 120/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy za 2011 r.

Zarządzenie Nr 121/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Turośń Kościelna informacji o stanie mienia za 2011 r.

Zarządzenie Nr 122/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marlenie Banel Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Zarządzenie Nr 123/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marlenie Banel Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Zarządzenie Nr 124/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marlenie Banel Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Zarządzenie Nr 125/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 126/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2012 roku

Zarządzenie Nr 127/2012 z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Turośń Kościelna sprawozdania finansowego za 2011 r.

Zarządzenie Nr 128/2012 z dnia 06 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania członków komisji w sprawie planowanego wprowadzenia ograniczenia w ruchu pojazdów w ciągu drogi gminnej Nr 106658B na odcinku wsi Barszczówka (od drogi wojewódzkiej 678 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do przejazdu kolejowego)

Zarządzenie Nr 129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 130/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Zarządzenie Nr 131/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych Gminy Turośń Kościelna w 2012 r.

Zarządzenie Nr 132/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr 133/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Turośń Kościelna w 2012 r.

Zarządzenie Nr 134/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w postepowaniu konkursowym pn. "TYTUŁ GAZETY GMINNEJ"

Zarządzenie Nr 135/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2012 roku

Zarządzenie Nr 136/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2012 roku

Zarządzenie Nr 137/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 138/2012 powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 139/2012 z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 140/2012 z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 141/2012 z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy TurośńKościelna

Zarządzenie Nr 142/2012 z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Turośn Kościelna

Zarządzenie Nr 143/2012 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Zarządzenie Nr 144/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Turośń Kościelna za IV kwartał 2011 r.

Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 146/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 147/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313.322,323 "Odnowa i rozwój Wsi" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej".

Zarządzenie Nr 148/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Kapituły ds. Nagrody Wójta Gminy dla uczniów promujacych Gminę Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 149/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 51/2011 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy dla uczniów promujących Gminę Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 150/2012 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 151/2012 z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie aneksu do zarządzenia Nr 52/2011 z dnia 17.06.2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku lesnego oraz podatku od środków transportowych

Zarządzenie Nr 152/2012 z dnia 09 lipca 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 153/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 154/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 155/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 156/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie upowaznienia starszego referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej do prowadzenia postepowania w sprawach przyznania świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 157/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr 158/2012 z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 159/2012 z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 160/2012 z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 161/2012 z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów Wójta Gminy Turośń Kościelna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 162/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelnaza pierwsze półrocze 2012 roku

Zarządzenie Nr 163/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 164/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Zarządzenie Nr 165/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 166/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 167/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 r.

Zarządzenie Nr 168/2012 z dnia 03 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok."

Zarządzenie Nr 169/2012 z dnia 03 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki krótkoterminowej o charakterze długoterminowej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"

Zarządzenie Nr 170/2012 z dnia 03 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali uzytkowych, budynków gospodarczych, garaży oraz innych pomieszczeń stanowiących własnośc Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 171/2012 z dnia 08 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pozyczki długoterminowej na wyprzedzajace finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach dziąłania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 172/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ustanowienia zastępstwa na okres przebywania na urlopie wypoczynkowym Pani Bożeny Nienałtowskiej Dyrektora Zespołu Szkół w Turosni Kościelnej

Zarządzenie Nr 173/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obnizenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 174/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 175/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 115/2012 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Czaczki Małe wraz z budynkiem po byłej szkole podstawowej.

Zarządzenie Nr 176/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 177/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Tołcze

Zarządzenie Nr 178/2012 z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji Strategii i Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turośń Kościelna na lata 2006-2016

Zarządzenie Nr 179/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2028

Zarządzenie Nr 180/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 181/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr 182/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 183/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 184/2012 z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 185/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzedu Gminy

Zarządzenie Nr 186/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 187/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr 188/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Wprowadzający: Marek Grądzki

Data wprowadzenia: 2012-02-15

Data modyfikacji: 2016-10-10

Opublikował: Marek Grądzki

Data publikacji: 2012-02-15