Zarządzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna 2013 r.

Zarządzenie Nr 189/2013 z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia zastępstwa na okres przebywania na zwolnieniu lekarskim Pani Bożeny Nienałtowskiej Dyrektora Zespołu Szkół w Turosni Kościelnej

Zarządzenie Nr 190/2013 z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Zarządzenie Nr 191/2013 z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 192/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku

Zarządzenie Nr 193/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 194/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie Nr 195/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 196/2013 z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych Gminy Turośń Kościelna w 2013 r.

Zarządzenie Nr 197/2013 z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizacje zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku

Zarządzenie Nr 198/2013 z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie okreslenia sposobnu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 199/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku

Zarządzenie Nr 200/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 201/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania opłat z tyrułu najmu oraz dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 202/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 203/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej za 2012 r.

Zarządzenie Nr 204/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 205/2013 z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 206/2013 z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 207/2013 z dnia 07 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku

Zarządzenie Nr 208/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

Zarządzenie Nr 209/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Turośń Kościelna informacji o stanie mienia za 2012 r.

Zarządzenie Nr 210/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 211/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ryczałtu pieniężnego za zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Strazy Pożarnych

Zarządzenie Nr 212/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 213/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazanie Radzie Gminy Turośń Kościelna sprawozdania finansowego za 2012 r.

Zarządzenie Nr 214/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury Gminy Turośń Kościelna oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie Nr 215/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku

Zarządzenie Nr 216/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.PL"> w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Turośń Kościelna za IV kwartał 2012 r.

Zarządzenie Nr 217/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.PL"> w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich w miejscowości Trypucie, Baciuty, Zawady, Zalesiany, Topilec na terenie Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 218/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.PL"> w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 219/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.PL"> w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 220/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.PL"> w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 221/2013 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r

Zarządzenie Nr 222/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 223/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 224/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Zalesiany

Zarządzenie Nr 225/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Zarządzenie Nr 226/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 227/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania na okres wyjazdu służbowego Pani Ewy Małgorzaty Chrabołowskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej

Zarządzenie Nr 228/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania na okres wyjazdu służbowego Pani Anny Łupińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach

Zarządzenie Nr 229/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Kapituły ds. przyznawania Nagród Wójta Gminy dla uczniów promujących Gminę Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 230/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 231/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Zarządzenie Nr 232/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 233/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 234/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 235/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 236/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za pierwsze półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 237/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 238/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów będących własnością Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 239/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziału w nieruchomości niezabudowanej na własność Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 240/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok."

Zarządzenie Nr 241/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zasad przygotowywania projektów aktów prawnych

Zarządzenie Nr 242/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 243/2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 244/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 245/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 246/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 247/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 248/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 249/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie ich przewozu do i ze szkół oraz przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 250/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 251/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2029.

Zarządzenie Nr 252/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: projektu budżetu

gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 253/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr 254/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 255/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 256/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy dla uczniów promujących Gminę Turośń Kościelna.

Zarządzenie Nr 257/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 258/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 259/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 260/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 261/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 262/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 263/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wytycznych w zakresie ustalenia systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 264/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 265/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Wprowadzający: Marek Grądzki

Data wprowadzenia: 2013-02-07

Data modyfikacji: 2016-09-14

Opublikował: Marek Grądzki

Data publikacji: 2013-02-07