Uchwały VII kadencji Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2014

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej nr 1518B na odcinku przebiegającym przez wieś Turośń Kościelna

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej za podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2015 - 2029.

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2015.

Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia - na rok budżetowy 2015 - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Turośń Kościelna prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2015.

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2015 - 2029.

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Turośń Kościelna do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok"

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2015.

Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2015 - 2029.

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie prowadzenia przez Urząd Gminy obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej jednostek oświatowych.

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Turośń Kościelna na lata 2015-2017".

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turośń Kościelna na lata 2015-2025

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2015.

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 6 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 6 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 6 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2015.

Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 6 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Turośń Kościelna od Powiatu Białostockiego prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)”

Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 6 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 6 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na współpracę międzynarodową Gminy Turośń Kościelna z Gminą Zujuny – Litwa

Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej nr 106663B na odcinku przebiegającym przez wieś Niecki

Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Pomigacze

Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2015.

Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej obręb geodezyjny Iwanówka i Niecki.

Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Trypucie

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niecki

Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie poparcia Apelu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy - Prawo wodne

Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Turośń Kościelna do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok ”

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie.

Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1543 B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 678 (Gmina Turośń Kościelna).

Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok

Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności, a także wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2015.

Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2016 - 2030.

Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2016.

Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie ustalenia - na rok budżetowy 2016 - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr XIII/96/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turośń Kościelna, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Pomigacze na lata 2016-2020”

Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lubejki na lata 2016-2020”

Uchwała Nr XIII/101/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Turośń Kościelna na lata 2016 – 2020.

Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2016 rok”

Uchwała Nr XIII/103/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku położonym na nieruchomości należącej do Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XIII/104/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XIII/105/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XIII/106/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016.

Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Niecki

Uchwała Nr XV/112/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Uchwała Nr XV/113/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały X/77/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016.

Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2016 - 2030

Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka

Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Tołcze

Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Turośń Kościelna, będących w zarządzie Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku

Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Turośń Kościelna od Powiatu Białostockiego prowadzenia zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej nr 1516B (ul. Lipowa)”

Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Zalesiany

Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w trybie bezprzetargowym - nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w trybie bezprzetargowym - nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016.

Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2016 - 2030

Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady”.

Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości o powierzchni 5,5 m2, stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w trybie bezprzetargowym - nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Turośń Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady”

Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016.

Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2016-2030 Turośń Kościelna na rok 2016.

Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 grudzień 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok

Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 grudzień 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016.

Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 grudzień 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 grudzień 2016 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok ”

Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2017-2029

Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2017.

Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016.

Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej Nr 106660B na odcinku części wsi Trypucie

Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/164/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku.

Uchwała Nr XXI/165/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXI/166/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr XXI/167/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr XXI/168/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drogom gminnym we wsi Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/169/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zalesiany

Uchwała Nr XXI/171/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niecki

Uchwała Nr XXI/172/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Turośń Kościelna na lata 2016 – 2020.

Uchwała Nr XXI/173/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXI/174/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXI/175/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/176/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXII/177/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turośń Kościelna oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Uchwała Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała Nr XXII/179/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXII/180/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok”

Uchwała Nr XXII/181/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska w latach 2015-2016.

Uchwała Nr XXII/182/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/183/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom gminnym we wsi Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXII/184/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXII/185/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową.

Uchwała Nr XXII/186/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chodnika w miejscowości Pomigacze wzdłuż drogi powiatowej Nr 1500B”.

Uchwała Nr XXII/187/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2017.

Uchwała Nr XXII/188/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński (gm. Turośń Kościelna)”.

Uchwała Nr XXII/189/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2017-2029

Uchwała Nr XXIII/190/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Uchwała Nr XXIII/192/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Trypucie

Uchwała Nr XXIII/193/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na 2017.

Uchwała Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka

Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2017.

Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu polegającej na sfinansowaniu opracowania dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501B droga 678 - Zalesiany”.

Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXV/200/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2017.

Uchwała Nr XXV/201/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2017 - 2029

Uchwała Nr XXV/202/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od cmentarza do ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej (Gm. Turośń Kościelna)”.

Uchwała Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr XXVI/206/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach

Uchwała Nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości komunalnych.

Uchwała Nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 26 Pułku Piechoty LWP we wsi Niewodnica Kościelna

Uchwała Nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej we wsi Niewodnica Korycka

Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej we wsi Juraszki

Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej we wsi Baciuty

Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2017.

Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2017-2029

Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łapy polegającej na dofinansowaniu zadania „wykonanie projektu budowlanego remontu zabytkowej plebanii w Uhowie przy ul. Kościelnej 6”

Uchwała Nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

Uchwała Nr XXVII/218/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Uchwała Nr XXVII/219/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach

Uchwała Nr XXVII/220/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr XXVII/221/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2017.

Uchwała Nr XXVII/222/2017 w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany oraz powierzenia Powiatowi Białostockiemu zadania zarządzania drogą gminną Nr 106687B we wsi Niewodnica Kościelna oraz drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna - Trypucie

Uchwała Nr XXVIII/223/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2018 rok

Uchwala Nr XXVIII/224/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2017.

Uchwała Nr XXVIII/225/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXVIII/226/2017 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”

Uchwała Nr XXVIII/227/2017 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 rok"

Uchwała Nr XXVIII/228/2017 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej we wsi Tołcze

Uchwała Nr XXVIII/229/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr XXIX/230/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029

Uchwała Nr XXIX/231/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

Uchwała Nr XXIX/232/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Roazwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Uchwała Nr XXIX/233/2017 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna i Niewodnica Korycka w rejonie ulic Topole, Trakt Napoleoński i Kościuszki.

Uchwała Nr XXIX/234/2017 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica  Korycka "Północ" w rejonie ulic Trakt Napoleoński i Kościuszki.

Uchwała Nr XXIX/235/2017 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna w rejonie ulic Dąbrowskiego, Trakt Napoleoński i Topole.

Uchwała Nr XXIX/236/2017 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna "Północny Wschód" w rejonie ulic Dąbrowskiego i Trakt Napoleoński.

Uchwała Nr XXIX/237/2017 w sprawiep przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna "Pólnocny Zachód".

Uchwała Nr XXIX/238/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XXIX/239/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXIX/240/2017 w sprawie zatwierdzania planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX/241/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX/242/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dziłaność pożytku publicznego na 2018 rok"

Uchwała Nr XXX/243/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym, przedszkolom niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXX/244/2018 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXX/245/2018 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej we wsi Tołcze

Uchwała Nr XXX/246/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym i na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXX/247/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018

Uchwała Nr XXX/248/2018 w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029

Uchwała Nr XXX/249/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych

Uchwała Nr XXXI/250/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

Uchwała Nr XXXI/251/2018 w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029

Uchwała Nr XXXI/252/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na "Opracowaniu dokumentacji na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki".

Uchwała Nr XXXI/253/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na "Opracowaniu dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B-II etap".

Uchwała Nr XXXI/254/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turośń Kościelna środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXI/255/2018 w sprawie planiu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na któe dofinansowanie jest przyznawane w 2018r.

Uchwała Nr XXXI/256/2018 w sprawie zmiany granic sołectw: Turośń Kościelna I i Turośń Kościelna II.

Uchwała Nr XXXI/257/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym, przedszkolom niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXXII/258/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

Uchwała Nr XXXII/259/2018 w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029

Uchwała Nr XXXII/260/2018 w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych na każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXXII/261/2018 w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXXII/262/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna

Uchwała Nr XXXII/263/2018 w sprawie przyjęcia :Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2018 rok"

Uchwała Nr XXXII/264/2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Uchwała Nr XXXIII/265/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIII/266/2018 w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029 z dnia 28 marca2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna”.

Uchwała Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Turośń Kościelna na lata 2018-2020"

Uchwała Nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turośń Kościelna na lata 2018 – 2025

Uchwała Nr XXXIV/270/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części budynku gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Turośń Kościelna.

Uchwała Nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka.

Uchwała Nr XXXIV/272/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku

Uchwała Nr XXXIV/273/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/274/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turośń Kościelna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Uchwała Nr XXXV/275/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

Uchwała Nr XXXV/276/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029

Uchwała Nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz (Gm. Turośń Kościelna)".

UCHWAŁA NR XXXVI/278/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna”

UCHWAŁA NR XXXVI/279/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

UCHWAŁA NR XXXVI/280/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez  Gminę Turośń Kościelna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

UCHWAŁA NR XXXVI/281/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXVI/282/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Uchwaly Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029

UCHWAŁA NR XXXVI/283/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w trybie bezprzetargowym - nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

UCHWAŁA NR XXXVI/284/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w trybie bezprzetargowym - nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna.

UCHWAŁA NR XXXVI/285/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna.

UCHWAŁA NR XXXVII/286/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna
obejmującego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie

UCHWAŁA NR XXXVII/287/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Turośń Kościelna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

UCHWAŁA NR XXXVII/288/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXVII/289/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Turośń Kościelna

UCHWAŁA NR XXXVII/290/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawiezasad usytuowania na terenie Gminy Turośń Kościelna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

UCHWAŁA NR XXXVII/291/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 13 wześnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXVIII/293/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 13 wześnia 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Baciuty.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 13 wześnia 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Trypucie.

UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 13 wześnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 13 wześnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 13 wześnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w trybie bezprzetargowym - nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna.

UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 13 wześnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż - w drodze przetargu - udziału stanowiącego własność Gminy Turośń Kościelna we współwłasności nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXXIX/299/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Turośń Kościelna

UCHWAŁA NR XXXIX/300/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych

UCHWAŁA NR XXXIX/301/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Turośni Kościelnej.

UCHWAŁA NR XXXIX/302/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

UCHWAŁA NR XXXIX/303/2018 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Gminy

Data wytworzenia: 2016-05-24

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data wprowadzenia: 2014-12-05

Data modyfikacji: 2018-10-24

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2014-12-05