Programy i zamierzenia

Studium uwarunkowań i kierunkow zagosodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna

Plan Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Gminy Turośń Kościelna na lata 2010 - 2013

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2010 -2013 z perspektywą na lata 2014-2017

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Turośń Kościelna

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turośń Kościelna na lata 2006 - 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Program współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014 - 2018

Program współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Wieloletni program współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turośń Kościelna na lata 2015-2025

Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turośń Kościelna

Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Turośń Kościelna na lata 2016 – 2020

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Wprowadzający: Marek Grądzki

Data wprowadzenia: 2004-07-15

Data modyfikacji: 2017-05-11

Opublikował: Marek Grądzki

Data publikacji: 2004-07-15