Obwieszczenia i ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego WG-II.752.1.12020.AL

Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.23.2020.aka.2

Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.226.2019.EW.9

Ogłoszenie Starosty Powiatu Białostockiego GKNII.6821.22.2020

Ogłoszenie Starosty Powiatu Białostockiego GKNII.6821.25.2020

Ogłoszenie Starosty Powiatu Białostockiego GKNII.6821.27.2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna "Północny Wschód" w rejonie ulic Dąbrowskiego i Trakt Napoleoński

Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Turośń Kościelna, przeznaczonej do sprzedaży

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-IV.747.2.1.2020ECh

Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna 05.03.2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-IV.747.2.1.2020.ECh

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020 r.

Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ( zmiana) ZRID AR.6740. 3. 11. 2019

Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie BI.RUZ.421.162.2018.MK

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIS-III.7440.1.3.2012 z dnia 28.11.2108 r.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży do Zarządzenia Nr 81/2018

Obwieszczenie DIS-III.7440.1.3.2012 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2018 r.

Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju DLI.3.6621.30.2017.ML.14

Obwieszczenia o wydaniu decyzji ZRID AR.6740. 3. 18. 2018

Obwieszczenie DIS-III.7440.1.3.2012 Marszałka Województwa Podlaskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ZRID AR.6740.3.18

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o wydniu decyzji AR.6740.3.12.2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Turośń Kościelna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna”

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10.07.2018 r. AR.6740.3.12.2018

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju DLI-III.6621.28.2017.KS.36

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie.

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna przeznaczonych do sprzedaży
Archiwum:

Obwieszczenie Nr DIS.III.7440.1.3.2012 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

Obwieszczenie Nr DIS.III.7440.1.3.2012 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22 stycznia 2013 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.03.7.2011 Starosty Powiatu Białostockiego

Obwieszczenie Nr BZP.6733.3.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 07 marca 2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 marca 2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 marca 2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 marca 2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 02 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.3.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 03 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Ministra Środowiska o zakończeniu postępowania wszczętego na skutek złożenia odwołania od decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. zatwierdzającej  "Projekt robót geologicznych do dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w m. Markowszczyzna od km 1 + 225,00 do km 7 + 689,59 lokalizacja: województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelna"

Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.25.2012 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.6.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 maja 2013 r.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2013 r.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2013 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.03.7.2013 Starosty Powiatu Białostockiego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Obwieszczenie Nr AR.6740.03.7.2013 Starosty Powiatu Białostockiego

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2012 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.07.2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.11.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 08.08.2013 r.

Ogłoszenie o przetargach Nr BZP.6840.1.2013 i BZP.6840.2.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 20.08.2013 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.08.2013 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.08.2013 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.12.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28.08.2013 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.03.8.2013 Starosty Powiatu Białostockiego

Obwieszczenie Nr AR.6740.03.10.2013 Starosty Powiatu Białostockiego

Zawiadomienie Nr RŚ.6341.110.2013 Starosty Powiatu Białostockiego

Obwieszczenie Nr GKS.6220.12.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.09.2013 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.13.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.09.2013 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.03.8.2013 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 26.09.2013 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.03.10.2013 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 26.09.2013 r.

Obwieszczenie Nr WI-II.7821.15.2012.UŁ Wojewody Podlaskiego z dnia 27.09.2013 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.10.2013 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.14.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.10.2013 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.12.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.10.2013 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.13.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.10.2013 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.18.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 02.12.2013 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.12.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.12.2013 r.

Obwieszczenie Nr 408.362/F-18/I/13 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 16.01.2014 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.03.1.2014 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 29.01.2014 r.

Obwieszczenie Nr 408.403/F-17/XXIII/13 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 30.01.2014 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.18.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 11.02.2014 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.03.1.2014 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 06.03.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6730.22.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.03.2014 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.04.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.1.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.04.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.04.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.04.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.04.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12.05.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.8.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.05.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.2.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 19.05.2014 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.05.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06.06.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06.06.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.8.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.06.2014 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.06.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.06.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.06.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 08.07.2014 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.07.2014 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 19.08.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 01.09.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.10.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 25.09.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.11.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 25.09.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.12.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 25.09.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.11.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.10.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.12.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.10.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.13.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.10.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.14.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 23.10.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.15.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 31.10.2014 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.17.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.11.2014 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 04.12.2014 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.18.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.12.2014 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.15.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.12.2014 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.1.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.01.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.2.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.01.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.18.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.01.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 05.02.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.2.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12.02.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.2.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.02.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 02.03.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.2.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 03.04.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.2.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.04.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.18.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10.04.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.3.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13.04.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13.04.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13.04.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.04.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.2.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 20.04.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 23.04.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 23.04.2015 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22.04.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 08.05.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 08.05.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.10.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 11.05.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.18.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13.05.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.11.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15.05.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.4.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.04.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.12.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.05.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.13.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.05.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.05.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.05.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.18.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.05.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.05.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 01.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 03.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.4.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 11.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.10.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 11.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.12.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 11.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.2.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.11.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 19.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.14.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 19.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 23.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 23.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.10.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 23.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.12.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 23.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.15.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 23.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.13.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 25.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 25.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.7.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.4.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.06.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 01.07.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.11.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 01.07.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.13.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 08.07.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10.07.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.07.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 17.07.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 20.07.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.07.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.7.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.07.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.14.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 03.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.15.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 03.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.7.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 11.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 11.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.14.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.15.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.17.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 19.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.12.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 27.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.17.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 31.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.7.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 31.08.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 08.09.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.17.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 08.09.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.14.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10.09.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.14.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.09.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.17.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06.10.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.17.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.10.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.10.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.14.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.10.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.18.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.11.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.11.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 27.11.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 01.12.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 08.12.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.12.2015 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych w ramach projektu „Internet w Twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim”

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.12.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.12.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.19.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.12.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.21.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.12.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.17.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.12.2015 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.18.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.12.2015 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.19.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12.01.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.21.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12.01.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13.01.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.17.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.01.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.18.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.01.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 19.01.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.01.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 03.02.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 03.02.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.2.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.02.2016 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.3.2.2016 Starosty Powiatu Białostockiego

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.02.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.02.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 04.03.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.03.2016 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna"

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 23.03.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.3.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.03.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 04.04.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.3.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06.04.2016 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.3.2.2016 Starosty Powiatu Białostockiego

Obwieszczenie Nr GKS.6220.5.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.04.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.6.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.04.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.04.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.05.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.05.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.3.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.05.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.5.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.05.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.6.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.05.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 19.05.2016 r.

Obwieszczenie Nr 408.84/F-20/6/16 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 11.05.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.05.2016 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna".

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 31.05.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 31.05.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 31.05.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.5.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 03.06.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 23.06.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 01.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.10.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 01.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.11.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 01.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 05.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.12.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.3.17.2016 Starosty Powiatu Białostockiego.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.10.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.11.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.07.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.08.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.10.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.08.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.12.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.08.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.14.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.08.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 17.08.2016 r.

Obwieszczenie Nr 408.154/F-1/6/16 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 16.08.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 25.08.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.08.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.08.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.08.2016 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.3.16.2016 Starosty Powiatu Białostockiego.

Obwieszczenie Nr AR.6740.3.17.2016 Starosty Powiatu Białostockiego.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.12.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.08.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.10.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 2.09.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.15.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06.09.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 07.09.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 08.09.2016 r.

Zawiadomienie DOOŚ-OAII.4200.18.2016.JSz.7 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.09.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.14.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12.09.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.16.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.09.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.10.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15.09.2016 r.

Obwieszczenie Nr OŚ-PŚ.7322.1.9.2016 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.09.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.15.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 03.10.2016 r.

Obwieszczenie WOOŚ.4210.18.2016.DK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 września 2016 r.

Obwieszczenie AR.6740.1.11.52.2016 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2016 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.4.10.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 października 2016 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.1.8.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 października 2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 19.10.2016 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.1.9.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 25.10.2016 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.1.9.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2016 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.1.8.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2016 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.4.10.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.16.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 04 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.17.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 listopada 2016 r.

Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.18.2016.DK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Nr WOOŚ.4210.18.2016.DK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.19.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 25.11.2016 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.1.9.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 listopada 2016 r.

Obwieszczenie WOOŚ.070.77.2016.UM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.11.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.19.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 05.12.2016 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.1.8.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.4.10.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

Obwieszczenie DIT-III.7430.36.2016 OŚ-PŚ.7322.1.8.16 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.24.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.12.2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.12.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.17.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.12.2016 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.1.8.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.1.8.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie RŚ.6341.208.2016 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.24.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.12.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.18.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.12.2016 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.1.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.01.2017 r.

Obwieszczenie DIT-III.7430.36.2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 20 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 25.01.2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.01.2017 r.

Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AB-I.7820.1.2.2016.GKL Wojewody Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.2.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 31.01.2017 r.

Zawiadomienie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 31.01.2017 r.

Obwieszczenie WOOŚ.4210.18.2016.DK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lutego 2017 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.4.10.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lutego 2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.3.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15.02.2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 17.02.2017 r.

Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2017 r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28.02.2017 r.

Obwieszczenie DIT-III.7430.36.2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2 marca 2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 03.03.2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 08.03.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.2.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13.03.2017 r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10.03.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.3.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15.03.2017 r.

Obwieszczenie WOOŚ.4210.18.2016.DK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 marca 2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 17.03.2017 r.

Obwieszczenie AB-I.7820.1.2.2016.GKL Wojewody Podlaskiego z dnia 14 marca 2017 r.

Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.1.9.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 marca 2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.18.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21.03.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.03.2017 r.

Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.13.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 04.04.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.2.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28.03.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 10.04.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.8.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 20.04.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 20.04.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.10.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 20.04.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.11.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 20.04.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.10.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.04.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28.04.2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28.04.2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.13.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 05.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr 408.27/F-2/15/17 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 09.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr 408.60/F-20/6/17 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 15.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.11.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.13.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.12.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 23.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.8.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.10.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr 408.43/F-20/8/17 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 16.05.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06.06.2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 16.06.2017 r.

Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku

Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.06.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.07.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.06.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.08.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.06.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.10.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 20.06.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.13.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.06.2017 r.

Obwieszczenie DLI.3.6621.30.2017.PK.5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Obwieszczenie Nr BZP.6733.12.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.07.2017 r.

Obwieszczenie Nr DIT-III.7440.5.2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 26.07.2017 r.

Obwieszczenie Nr BZP.6733.13.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 02.08.2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 02.08.2017 r.

Obwieszczenie WOOŚ.4210.4.2017.PL Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.08.2017 r.

Obwieszczenie WOOŚ.4210.4.2017.PL Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Obwieszczenie Nr DIT-III.7440.5.2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 września 2017 r.

Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Turośń Kościelna Nr. BZP.6733.17.2017 z dnia 13.10.2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Turośń Kościelna BZP.6733.18.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 listopada 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.11.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 04.12.2017 .

Obwieszczenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 14.12.2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Turośń Kościelna

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2016-05-18

Wprowadzający: Marcin Rybnik

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Marcin Rybnik

Data modyfikacji: 2020-09-10

Opublikował: Marcin Rybnik

Data publikacji: 2005-02-07